Aankoopvoorwaarden van Fike Corporation als Koper

AANKOOPVOORWAARDEN VAN FIKE CORPORATION ALS KOPER

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Corporation
 • Fike Europe BV
 • Fike France
 • Fike Europe BV Filiale di Milano
 • Fike U.K.
 • Fike Europe BV Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BV
 • Fike Europe BV – Zweigniederlassung Österreich
 • Fike Middle East and North Africa FZE
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
 • Prestige Worldwide Development, LLC
 1. Aanvaarding:bevestiging, uitvoering of aanvang daarvan, of verzending (van enig onderdeel) van dit Order (Overeenkomst) vormt een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Verkoper van alle voorwaarden en bepalingen hiervan zonder voorbehoud.
 2. Afwijking van voorwaarden:geen enkele voorwaarde in een door de Verkoper uitgegeven verkoopdocument zal Fike Corporation (de “Koper”) verbinden, of een afwijking, aanpassing, wijziging of aanvulling vormen van een van de voorwaarden en bepalingen in dit Order of een afstand daarvan of uitzondering daarop inhouden, tenzij de Koper daarmee specifiek in een afzonderlijk schriftelijk instrument heeft ingestemd.
 3. Geen afstand:het feit dat de Koper op enig moment de bepalingen van dit Order of enige rechten in verband daarmee niet afdwingt of enige daarin voorziene optie niet uitoefent, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als afstand van het recht om dergelijke bepalingen of rechten op een later ogenblik af te dwingen of om opties later uit te oefenen. Alle rechten en rechtsmiddelen die in het kader van dit Order aan de Koper worden toegekend, zijn cumulatief en gelden naast en niet in de plaats van de bij wet toegekende rechten en rechtsmiddelen.
 4. Overdracht en Onderaanneming:geen enkel belang hierin mag door de Verkoper geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Verkoper stemt er hierbij mee in de goedkeuring van de Koper te verkrijgen alvorens dit Order of een substantieel deel daarvan in onderaanneming te geven, met dien verstande echter dat deze beperking niet van toepassing is op de aankoop van gangbare commerciële benodigdheden of grondstoffen.
 5. Producten, methoden en productieprocessen:alle kennis of gegevens die de Verkoper aan de Koper heeft onthuld of hierna aan de Koper kan bekendmaken in verband met het plaatsen en uitvoeren van dit Order zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door de Koper is overeengekomen, niet worden beschouwd als vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens en zullen derhalve vrij van enige andere beperkingen dan die uit hoofde van octrooirechten worden verkregen.
 6. Intellectuele eigendomde Verkoper verleent de Koper en de Klant hierbij een (behalve in het geval van een inbreuk) onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije en (behalve met betrekking tot toegestane rechtverkrijgenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Koper en zijn Klant) niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de items van het Order.
 7. Schadeloosstelling:de Verkoper zal de Koper en alle andere gerelateerde of gelieerde entiteiten, zijn leidinggevenden, directeuren, werknemers, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, klanten of gebruikers van zijn producten (gezamenlijk), in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan, verdedigen tegen, beschermen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, eisen, rechtszaken, oorzaken van vorderingen, risicoaansprakelijkheidsvorderingen, sancties, boetes, administratieve rechtsvorderingen en bevelen, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) en kosten van welke soort en aard dan ook (gezamenlijk “Claims/Aansprakelijkheden”) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met een van de Orders, waaronder, zonder beperking, Claims/Aansprakelijkheden met betrekking tot persoonlijk letsel, overlijden, zaakschade, milieuschade, of inbreuken op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht, ongeacht of die feiten toe te schrijven zijn aan de Verkoper, zijn onderaannemers, gevrijwaarden, of enige andere persoon of entiteit. De in de vorige zin bedoelde verplichting om gevrijwaarden te verdedigen, beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, omvat zonder beperking Claims/Aansprakelijkheden die voortvloeien uit de vergelijkende, samenlopende of bijdragende nalatigheid van een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevrijwaarden of hun agenten. De Verkoper is op grond van dit artikel niet aansprakelijk voor Claims/Aansprakelijkheden die het gevolg zijn van de uitsluitende nalatigheid van gevrijwaarden. De verplichtingen van de Verkoper op grond van dit artikel blijven ook na beëindiging, herroeping of afloop van deze Overeenkomst bestaan. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke actie die door de toepasselijke wetten, regels of voorschriften wordt toegestaan om deel te nemen aan de verdediging ervan.
 8. Inspectie en eigendomsoverdracht:
  1. Alle leveringen (welke term betrekking heeft op, maar niet beperkt is tot grondstoffen, onderdelen, tussenassemblages, eindproducten en voorraadpartijen) worden door de Koper, voor zover praktisch mogelijk, op elk ogenblik en op elke plaats, ook tijdens de fabricageperiode, gecontroleerd en getest. De eindcontrole en de aanvaarding van de in dit kader geleverde goederen gebeurt na de levering op het door de Koper aangewezen punt, niettegenstaande enige voorafgaande betaling of inspectie.
  2. Tenzij elders in deze Overeenkomst is bepaald, gaat de eigendom van alle op grond van deze overeenkomst geleverde goederen en/of werken over op de Koper op het FOB-punt waarnaar elders in deze overeenkomst wordt verwezen, met dien verstande echter dat indien de leveringen en/of werken later door de Koper worden geweigerd om andere redenen dan verlies of beschadiging tijdens het transport, de eigendom onmiddellijk terugkeert van de Koper naar de Verkoper.
  3. Tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst worden de kwaliteitscontrole-inspecties of het inspectiesysteem en de productieprocessen van de Verkoper beoordeeld, geverifieerd en geanalyseerd door gemachtigde vertegenwoordigers van de Koper.
 9. Garantie:naast alle andere uitdrukkelijke of impliciete wettelijke garanties garandeert de Verkoper dat de in het kader hiervan geleverde items voldoen aan alle toepasselijke specificaties, tekeningen, monsters, symbolen of andere beschrijvingen die door Koper worden verstrekt en dat ze verhandelbaar zijn, getuigen van goede kwaliteit en vakmanschap, vrij zijn van gebreken, en geschikt en toereikend zijn voor het doel waarvoor ze in de praktijk bestemd zijn. De Verkoper garandeert verder dat hij gespecificeerde materialen of goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper zal vervangen door andere materialen of goederen. De Verkoper garandeert bovendien dat in het kader hiervan geleverde goederen vrij zijn van alle pandrechten en volledig onbelast zijn, en dat Verkoper aan Koper een goede en verhandelbare eigendom overdraagt. Ingeval een dergelijk goed gebrekkig of anderszins niet conform deze voorwaarden is, zal de Verkoper, naar keuze van de Koper en onverminderd alle andere rechtsmiddelen van de Koper, ofwel de Koper crediteren voor dergelijke niet-conformiteit of dergelijke gebreken, ofwel op kosten van de Verkoper dergelijk goed vervangen of corrigeren. De Verkoper stemt ermee in om alle correcties naar tevredenheid van de Koper uit te voeren. Indien de Koper ervoor kiest om goederen te aanvaarden die niet aan alle specificaties of andere beschrijvingen voldoen, zal de prijs die hij moet betalen op billijke wijze worden verlaagd. Deze garantie blijft ook na aanvaarding van kracht en geldt voor de Koper, zijn opvolgers, rechtverkrijgenden, klanten en gebruikers van zijn producten.
 10. Zelfstandige aannemer:wanneer de Verkoper in het kader van dit Order arbeid of diensten verricht of levert, voert hij dat werk uit als een zelfstandige aannemer en niet als een agent of werknemer van de Koper.
 11. Annulering/beëindiging van het Order:de Koper kan het Order volledig annuleren vóór de aanvaarding door de Verkoper. Indien de Verkoper niet binnen de gestelde termijn levert, heeft de Koper de keuze om dit Order zonder kosten geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De Verkoper zal echter niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van vertraging bij de uitvoering wanneer hij geen controle heeft over de oorzaken van die vertraging en er geen sprake is van fouten of nalatigheden van zijn kant, op voorwaarde dat de Verkoper de Koper onmiddellijk verwittigt zodra die vertraging is goedgekeurd. De rechtsmiddelen hierin gelden cumulatief met alle rechtsmiddelen die in de wet en het equity-stelsel zijn voorzien.
 12. Compliance with Law and Ethical Behavior:Buyer is an equal employment opportunity employer. Unless exempt, Seller shall comply with the equal employment requirements of the Civil Rights Act of 1964 (as amended), Executive Orders 11246 and 11375 (as amended), and with all other Government laws, orders, and regulations relative to wages and hours of labor and other matters which may apply to Seller in connection with its execution of this Order. As may be required by law, Seller shall provide Buyer with all relevant OSHA material safety data sheets. The Buyer and Seller shall abide by the requirements of 41 CFR §§ 60-1.4 (a), 60-300.5 (a) and 60-741.5 (a), and 29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A (Executive Order 13496). Buyer and Seller shall engage in ethical behavior and shall prohibit discrimination against qualified individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities, and prohibit discrimination against all individuals based on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, or national origin. Moreover, Buyer and Seller will take affirmative action to employ and advance in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status or disability. As may be required by law, Seller shall provide Buyer with all relevant OSHA material safety data sheets.
 13. Anti-Kickback Act:de Verkoper garandeert dat hij de bepalingen van de ‘Anti-Kickback Act’ (antismeergeldwet) van 1986 (41 USC 51-58) volledig naleeft en stemt er hierbij mee in om de Koper schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet naleven van dergelijke bepalingen door de Verkoper.
 14. Voorkoming van opzettelijke wanpraktijken:dit Order en de activiteiten in het kader ervan kunnen onder de jurisdictie van de regering van de Verenigde Staten, of een instantie of entiteit daarvan vallen. Elke bewuste en opzettelijke handeling om een materieel feit te vervalsen, te verbergen of te wijzigen, of elke valse, bedrieglijke of fictieve verklaring of voorstelling van zaken in verband met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit Order kan worden bestraft als een misdrijf op grond van de federale wetgeving van de Verenigde Staten.
 15. Conflictmineralen:de Verkoper stemt ermee in het Conflictmineralenbeleid van de Koper na te leven, dat kan worden geraadpleegd op https://www.fike.com/wp-content/uploads/2018/09/Conflict-Minerals-Policy.pdf.
 16. Namaakmateriaal:de Verkoper zal een Plan ter voorkoming en bestrijding van namaak van onderdelen/materiaal opstellen en handhaven om ervoor te zorgen dat er geen Namaakwerk aan de Koper wordt geleverd. Het doel van het Plan van de Verkoper is de ontwikkeling van een deugdelijk proces om de levering van namaakgoederen te voorkomen en de goederen die als namaakgoederen zijn geïdentificeerd te controleren. Voor de doelstelling van deze bepaling bestaat Werk uit de in het kader van deze Overeenkomst geleverde goederen die het laagste niveau van afzonderlijk identificeerbare goederen vormen (bijvoorbeeld artikelen, onderdelen, standaarduitrusting, goederen, grondstoffen en assemblages). Onder “Namaakwerk” wordt verstaan Werk dat ten onrechte wordt voorgesteld als zijnde ontworpen en/of geproduceerd volgens een goedgekeurd systeem of een andere aanvaardbare methode, of dat artikelen bevat die aldus worden voorgesteld. De term omvat ook goedgekeurd Werk dat een ontwerplevensduurlimiet heeft bereikt of dat zodanig beschadigd is dat het niet meer kan worden gerepareerd, maar dat is gewijzigd en ten onrechte als aanvaardbaar is voorgesteld. De Verkoper zal alleen producten kopen die rechtstreeks van de Original Component Manufacturer (OCM - fabrikant van originele onderdelen)/Original Equipment Manufacturer (OEM - fabrikant van originele uitrusting), de door OCM/OEM geautoriseerde distributeursketen, de aftermarketfabrikant, of de geautoriseerde wederverkoper, als Werk aan de Koper moeten worden geleverd of voor de Koper moeten verwerkt. Deze producten hebben de garantie dat Werk traceerbaar is naar de OCM/OEM, de geautoriseerde distributeursketen van de OCM/OEM, de aftermarketfabrikant, of de geautoriseerde wederverkoper die de naam en locatie van alle tussenpersonen in de toeleveringsketen, van de onderdelenfabrikant tot de directe bron van het product voor de Verkoper, identificeert. Werk mag alleen in geval van afnemende materiaaltoevoer (DMS - diminishing material supply) of in onbruik geraakt materiaal, van onafhankelijke distributeurs of makelaars worden verkregen en moet worden onderworpen aan een voor het product geschikt screeningsproces in overeenstemming met het Plan ter voorkoming en bestrijding van namaak van onderdelen/materiaal. Indien de traceerbaarheid niet kan worden verkregen, dient aan de Koper voorafgaand aan de levering schriftelijk kennis worden gegeven van uitgevoerde bewijskrachtige tests en inspecties, en van de overeenstemming van het product met gespecificeerde acceptatiecriteria die de genomen verificatiemaatregelen ter waarborging van de authenticiteit garandeert. Schriftelijke kennisgeving is niet vereist voor grondstoffen en standaarduitrusting die bij onafhankelijke distributeurs of makelaars zijn gekocht, maar voor de producten moet kunnen worden voorzien in traceerbaarheid op productniveau naar de oorspronkelijke fabrikant. De Verkoper zal de Koper kennisgeven van alle feiten, als de Verkoper ontdekt of vermoedt dat hij Namaakwerk heeft geleverd. De Verkoper verstrekt de Koper op verzoek gegevens over de traceerbaarheid van de toeleveringsketen naar een originele fabrikant of geautoriseerde distributeursketen die de naam en locatie van alle tussenpersonen in de toeleveringsketen, van de fabrikant van het onderdeel tot de directe bron van het product voor de Verkoper, identificeert. De Verkoper dient deze bepaling of gelijkwaardige bepalingen op te nemen in onderaannemingscontracten op lager niveau voor de levering van goederen die in Werk voor de Koper zullen worden opgenomen of als Werk aan de Koper zullen worden geleverd. Verkopers die in aanmerking komen voor gebruik van het Government-Industry Data Exchange Program (GIDEP - uitwisselingsprogramma voor gegevens tussen overheid en bedrijfsleven) maken gebruik van het GIDEP-proces om het bedrijfsleven te waarschuwen voor aangetroffen namaakonderdelen.
 17. Bewaring van gegevens:de Verkoper zal volledige gegevens bijhouden over het volgende: de volledige productie, inspecties, tests, conformiteitsattesten en verzending; en procescapaciteit of uitrusting; en al het niet-conforme materiaal, regelingen, toewijsbare oorzaken, corrigerende en preventieve maatregelen, en de effectiviteit van corrigerende maatregelen; en zal de gegevens gedurende tien (10) jaar na de voltooiing van het Werk of voor langere perioden als dat elders is aangegeven, ter beschikking stellen van de Koper. Op verzoek van de Koper zal de Verkoper de gegevens zonder extra kosten, prijs of vergoeding aan de Koper doorsturen.
 18. Privacy: de Koper vat de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan zeer ernstig op. Als de Verkoper persoonsgegevens verstrekt van een onderdaan of inwoner van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), worden die persoonsgegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijke kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). De Koper kan de persoonsgegevens van zijn distributeurs, klanten en prospects verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op https://www.fike.com/privacy-policy/. De verstrekte persoonsgegevens zullen alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om producten of diensten te leveren, met inbegrip van het maken van afspraken over de aankoop, de betaling en het leveren van gevraagde producten of diensten aan de Verkoper die de Verkoper wenst te ontvangen, zoals de uitvoering van de gesloten overeenkomst, of de verwerking van het Order. Indien de Verkoper toestemming heeft gegeven, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor de volgende doeleinden: de verzending van nieuwsbrieven, en reclame en/of marketing. De Verkoper kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kan de Verkoper misschien niet van alle beschikbare diensten gebruikmaken. Indien de Verkoper of zijn vertegenwoordigers onderdaan of inwoner van de EER zijn, heeft de Verkoper of hebben zijn vertegenwoordigers een wettelijk recht op inzage in en correctie van persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de Verkoper of zijn vertegenwoordigers het bewijs van zijn/hun identiteit (kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) lever(t)(en), kan de Verkoper of kunnen zijn vertegenwoordigers gratis, via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fike Europe BV, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIË, t.a.v.: Fike Legal Dept. / GDPR of via een e-mail aan officer@fike.com, de schriftelijke mededeling van persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kan de Verkoper of kunnen zijn vertegenwoordigers vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: indien de Verkoper of zijn vertegenwoordigers inwoner of onderdaan van de EER is/zijn, kan de Verkoper of kunnen zijn vertegenwoordigers zich gratis verzetten tegen het gebruik van zijn/hun gegevens voor direct marketing. Gelieve om dit recht uit te oefenen contact op te nemen met Fike Europe BV, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, t.a.v.: Fike Legal Dept. / GDPR of een e-mail sturen naar privacy.officer@fike.com. Indien de Verkoper of zijn vertegenwoordigers onderdaan of inwoner van de EER is/zijn en van mening is/zijn dat de Koper de privacy van de Verkoper of zijn vertegenwoordigers schendt, heeft elk van hen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van de Verkoper of zijn vertegenwoordigers, de werkplek van de Verkoper of zijn vertegenwoordigers of de plaats van de vermeende inbreuk. Vanwege het internationale karakter van de activiteiten van de Koper is het mogelijk dat de verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee we samenwerken: DE VERKOPER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEHEIMHOUDEN VAN ZIJN INLOGGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN ZIJN WACHTWOORD. HOEWEL DE KOPER ALLES IN HET WERK STELT OM DE INFORMATIE ZO VEILIG MOGELIJK TE BEWAREN, IS HIJ NIET GEVRIJWAARD VAN VEILIGHEIDSINBREUKEN EN ONGEOORLOOFDE TOEGANG. DE KOPER KAN DE VERKOPER GEEN 100% VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS OF VOLLEDIGE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE VERKOPER GARANDEREN. DE KOPER DRINGT ER BIJ DE VERKOPER OP AAN OM ZICH BEWUST TE ZIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE DE VERKOPER DEELT. De Koper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website worden bezocht en in welke mate. Als de Verkoper vragen heeft over dit Privacybeleid, kan hij contact opnemen met de Koper via privacy.officer@fike.com.
 19. Toepasselijk recht/Aanvaarding van jurisdictie:dit Order zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Missouri in de Verenigde Staten van Amerika, zonder uitvoering te geven aan de bepalingen inzake wetsconflicten van dat recht. Wanneer de Verkoper de bevestiging heeft ondertekend en geretourneerd, of bij aanvang van de volledige of gedeeltelijke uitvoering door de Verkoper, gaat de Verkoper ermee akkoord om de jurisdictie van elke bevoegde rechtbank van Jackson County in de staat Missouri, of het United States Federal District Court for the Western District of Missouri te aanvaarden voor het beslechten van elk geschil dat de Koper en de Verkoper niet in der minne kunnen regelen met betrekking tot de interpretatie van en/of de uitvoering in het kader van dit Order.
 20. Belastingen:tenzij in dit Order anders is bepaald, zijn de prijs of prijzen die aan de Koper voor de in dit kader gekochte leveringen en/of diensten in rekening worden gebracht, inclusief alle toepasselijke federale, staats-, buitenlandse of lokale belastingen en heffingen.
 21. Periode van korting bij vervroegde betaling:elke toepasselijke periode van korting bij vervroegde betaling gaat in op het moment dat materiaal/diensten of een correcte factuur wordt ontvangen, afhankelijk van welk moment het laatst valt. Aan de Verkoper zullen na overlegging van getrouwe en correcte facturen, de daarin vermelde prijzen voor geleverde en aanvaarde leveringen of verleende diensten, verminderd met eventuele aftrekken, zoals hierin is vermeld, worden betaald. Tenzij anders is vermeld, wordt de betaling verricht bij door de Koper aanvaarde deelleveringen.
 22. Naleving van import- en exportwetgeving:beide partijen zullen samenwerken om de naleving van alle toepasselijke import- en/of exportvoorschriften van de Verenigde Staten te bewerkstelligen. Geen van beide partijen zal, zonder eerst de vereiste goedkeuringen of licenties van de overheid van de Verenigde Staten te hebben verkregen, enig(e) product, software of technische gegevens die in het kader van dit Order zijn verstrekt, of het directe voortbrengsel van dergelijke software of technische gegevens, direct of indirect exporteren of opnieuw exporteren naar welk land dan ook. Bovendien stemmen de partijen ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke lokale export- en/of importwetten en -voorschriften van het/de land(en) van aankoop, productie en/of bestemming van het product. De partijen begrijpen en komen overeen dat de voorgaande verplichtingen wettelijke vereisten zijn en dat zij ook na het verstrijken van een termijn of de beëindiging van dit Order zullen blijven bestaan. De Verkoper zal de Koper volledige en nauwkeurige informatie verstrekken over alle producten, software en technische gegevens die in het kader van dit Order aan de Koper worden verkocht of in licentie worden gegeven met het oog op de naleving door de Koper van de import- en exportvoorschriften van de VS, met inbegrip van de volgende informatie: (a) beschrijving van het product, inclusief het eventuele onderdeelnummer van de Koper; (b) het nummer van het Harmonized Tariff System (HTS - geharmoniseerd tariefsysteem) van de VS; (c) het land van herkomst, zoals is bepaald in overeenstemming met de herkomstdouaneregels van de VS; (d) verklaring van alle toepasselijke anti-dumpingbesluiten van de VS, en uitsluitingen daarvan; (e) verklaring dat het product is gecontroleerd voor export op grond van de ‘International Traffic in Arms Regulations’ (ITAR - internationale wapenhandelvoorschriften) van de VS of de ‘Export Administration Regulations’ (EAR - exportadministratievoorschriften) van de VS, afhankelijk van welke voorschriften van toepassing zijn; en (f) Export Control Classification Number (ECCN - exportcontroleclassificatienummer), met inbegrip van een afschrift van een formele classificatiebepaling (CCATS) die is verkregen van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken (U.S. Department of Commerce). Deze informatie wordt vóór de eerste levering van producten aan de koper verstrekt en wordt op de handelsfactuur die de verzending van de producten vergezelt, vermeld. De Verkoper stemt ermee in om gegevens over de transacties van de Koper te bewaren zoals vereist is op grond van de bepalingen van de import- en exportwetten en -voorschriften van de VS, en om die gegevens op verzoek ter beschikking van de Koper te stellen. Op verzoek van de Koper zal de Verkoper aan de Koper onmiddellijk voor alle producten een volledig en correct certificaat van oorsprong van de fabrikant overleggen. De Leverancier zal, indien van toepassing, geldige NAFTA-certificaten op jaarbasis aan de Koper overleggen.
 23. Diversen:de Verkoper moet op eigen kosten een door de Koper toereikend geachte verzekering tegen arbeidsongevallen, zaakschade, openbare aansprakelijkheid, persoonlijk letsel, werkgeversaansprakelijkheid en/of andere toepasselijke verzekeringen af sluiten en, op verzoek, aan de Koper een bewijs van de verzekeringsdekking overleggen. Op verzoek van de Koper zal de Verkoper ook passende materiaalcertificeringen verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mill Test Reports (kwaliteitsborgingsinstrument voor metaal)/conformiteitsattesten, fysische en/of chemische analysecertificaten voor materiaal enz.
 24. Leveringen:alle leveringen aan de vestiging van de Koper moeten, tenzij anders is bepaald of overeengekomen, van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 uur en 16.30 uur plaatsvinden. Gedeeltelijke leveringen worden niet aanvaard, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Indien de leveringen van de Verkoper het geplande tijdschema niet naleven, kan de Koper, zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, versnelde verzending eisen en eventueel daarvoor gemaakte extra kosten zullen worden aangerekend aan de Verkoper. De Koper kan in overeenstemming met artikel 10 (Annulering/Beëindiging van het Order) dit Order geheel of gedeeltelijk annuleren ingeval de Verkoper de goederen (welke term in dit Order onder meer maar niet alleen grondstoffen, onderdelen, tussentijdse assemblages en toebehoren omvat) of diensten niet levert zoals hierin is gepland. De Koper is niet aansprakelijk voor de toezeggingen of voor productieafspraken van de Verkoper boven de geplande hoeveelheid of vóór het geplande tijdstip, om aan het leveringsschema van de Koper te kunnen voldoen. Goederen die eerder worden geleverd dan gepland kunnen naar keuze van de Koper worden geretourneerd, in opslag worden geplaatst of nog niet worden betaald. De Koper kan de te veel geleverde hoeveelheden voor rekening en risico van de Verkoper retourneren.

Last Updated: October 2021

The content on Fike.com in English (fike.com/terms-conditions-purchase/) is the governing version.  Translation into any language other than English is for courtesy only.  If there is a conflict between the English version and the translated version, the English version shall prevail in all respects including but not limited to interpretation and enforcement.