Aankoopvoorwaarden Fike Corporation als koper

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANKOOP VAN FIKE CORPORATION ALS KOPER

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Europe
 • Fike Europe bvba
 • Fike France
 • Fike Europe BVBA Filiale di Milano
 • Fike UK
 • Fike Europe BVBA Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BVBA
 • Fike Europe bvba - Zweigniederlassung Österreich
 • Fike Midden-Oosten en Noord-Afrika FZE
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
 • Prestige Worldwide Development, LLC
  1. Aanvaarding:Erkenning, uitvoering of aanvang daarvan, of verzending (van enig deel) van deze Order (Contract) vormt een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Verkoper van alle voorwaarden en bepalingen zonder voorbehoud.
  2. Afwijking van algemene voorwaarden:Geen enkele voorwaarde in enige verkoopvorm uitgegeven door de Verkoper zal Fike Corporation (de "Koper") binden of een afwijking, wijziging, wijziging of aanvulling vormen op enige van de voorwaarden en bepalingen in deze Order of een verklaring van afstand zijn of uitzondering hierop, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de koper door middel van een afzonderlijk schriftelijk instrument.
  3. Geen verklaring van afstand:Het onvermogen van de Koper om op enig moment een van de bepalingen van deze Order af te dwingen, of enige rechten in verband daarmee, of om een keuze te maken die hierin wordt voorzien, zal op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht om daarna dergelijke bepalingen of rechten af te dwingen, of om eventuele volgende verkiezingen uit te oefenen. Alle rechten en rechtsmiddelen die op grond van deze Order aan de Koper worden toegekend, zullen cumulatief zijn en een aanvulling vormen op, en niet in de plaats komen van, de rechten en rechtsmiddelen die door de wet zijn toegekend.
  4. Overdracht en uitbesteding:Geen enkel belang hierin mag geheel of gedeeltelijk door de Verkoper worden toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Verkoper stemt er hierbij mee in om de goedkeuring van de Koper te verkrijgen alvorens deze Order of een substantieel deel daarvan uit te besteden, met dien verstande dat deze beperking niet van toepassing is op de aankoop van standaard commerciële benodigdheden of grondstoffen.
  5. Producten, methoden en fabricageprocessen:Enige kennis of informatie die de Verkoper heeft onthuld of hierna aan de Koper kan onthullen die verband houdt met het plaatsen en uitvoeren van deze Order, zal, tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen door de Koper, niet worden beschouwd als vertrouwelijke of eigendomsinformatie en zal dienovereenkomstig worden verkregen; vrij van enige andere beperking dan die opgelegd door octrooirechten.
  6. Intellectueel eigendom:De Verkoper verleent de Koper en de Klant hierbij een onherroepelijke (behalve in het geval van een inbreuk), eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije en niet-overdraagbare licentie (behalve met betrekking tot toegestane rechtverkrijgenden, waaronder maar niet beperkt tot Koper en zijn klant) voor het gebruik van de items op de Bestelling.
  7. Vrijwaring:Voor zover wettelijk toegestaan, zal de Verkoper de Koper en alle andere verwante of gelieerde entiteiten, haar functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers van dochterondernemingen, rechtverkrijgenden, klanten of gebruikers van haar producten (gezamenlijk), verdedigen, beschermen, schadeloos stellen en vrijwaren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, eisen, rechtszaken, vorderingen met strikte aansprakelijkheid, boetes, administratiefrechtelijke acties en bevelen, uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocaatkosten) en kosten van elke soort en karakter (gezamenlijk "Claims / Aansprakelijkheden") die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een van de Bestelling, inclusief, maar niet beperkt tot, Claims / Aansprakelijkheden met betrekking tot persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, schade aan het milieu, of inbreuk op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht, ongeacht of dergelijke schade is toegebracht aan de Verkoper, zijn onderaannemers, vrijwaringen of enige andere persoon of entiteit. De plicht om schadevergoedingen te verdedigen, te beschermen, schadeloos te stellen en vrij te houden waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, omvat, zonder beperking, claims / aansprakelijkheden die voortvloeien uit de vergelijkende, gelijktijdige of bijdragende nalatigheid van een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadeloosstellingen of hun agenten. De Verkoper is op grond van deze Sectie niet aansprakelijk voor claims / aansprakelijkheden die het gevolg zijn van de enige nalatigheid van schadeloosstellingen. De verplichtingen van de Verkoper op grond van deze Sectie blijven van kracht na beëindiging, herroeping of afloop van deze Overeenkomst. De koper zal de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke actie die wordt toegestaan door de toepasselijke wetten, regels of voorschriften om deel te nemen aan de verdediging daarvan.
  8. Inspectie en eigendomsoverdracht:
   1. Alle leveringen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot grondstoffen, componenten, tussenassemblages, eindproducten en veel leveringen) zullen te allen tijde voor zover praktisch uitvoerbaar door de Koper worden geïnspecteerd en getest en worden geplaatst inclusief de fabricageperiode. De eindinspectie en aanvaarding van de hieronder geleverde artikelen vindt plaats na levering op het door de koper aangewezen punt, niettegenstaande enige voorafgaande betaling of inspectie.
   2. Tenzij anders bepaald in dit contract komt het eigendomsrecht op alle leveringen en / of werken die onder dit contract vallen toe aan de koper op het FOB-punt waarnaar elders in dit contract wordt verwezen, op voorwaarde dat in het geval dat de leveringen en / of het werk vervolgens worden geweigerd door Koper om andere redenen dan verlies of schade veroorzaakt tijdens het transport, de eigendom van de koper wordt afgeleid en onmiddellijk teruggaat naar de verkoper.
   3. Tijdens de uitvoering van dit Contract worden de kwaliteitscontrole-inspecties of het inspectiesysteem en de fabricageprocessen van de Verkoper onderworpen aan beoordeling, verificatie en analyse door bevoegde vertegenwoordigers van de Koper.
  9. Garantie:Naast alle andere garanties, expliciet of geïmpliceerd in de wet, garandeert de Verkoper dat de artikelen die hieronder worden geleverd, voldoen aan alle toepasselijke specificaties, tekeningen, staaltjes, symbolen of andere beschrijvingen die door de Koper zijn verstrekt en dat ze verhandelbaar zijn, van goed materiaal en vakmanschap, vrij van defecten, en geschikt en voldoende voor het beoogde doel. De Verkoper garandeert verder dat deze geen vervanging zal zijn voor gespecificeerde materialen of items zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Verkoper garandeert bovendien dat de onder deze Overeenkomst geleverde goederen vrij zijn van alle pandrechten en lasten en dat de Verkoper de goede en verhandelbare eigendomsrechten aan de Koper zal overdragen. In het geval dat een dergelijk item defect is of anderszins niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, zal de Verkoper, naar keuze van de Koper en naast alle andere rechtsmiddelen van de Koper, de Koper crediteren voor een dergelijke non-conformiteit of defecten of, op kosten van de Verkoper, deze vervangen of corrigeren. De verkoper stemt ermee in om alle correcties naar tevredenheid van de koper aan te brengen. Indien de koper ervoor kiest artikelen te accepteren die niet aan alle specificaties of andere omschrijvingen voldoen, zal de betaling plaatsvinden tegen een billijke prijsvermindering. Deze garantie blijft na acceptatie geldig en geldt voor de koper, zijn opvolgers, rechtverkrijgenden, klanten en gebruikers van zijn producten.
  10. Onafhankelijke aannemer:Wanneer op grond van deze Order door de Verkoper arbeid of diensten worden verricht of geleverd, zal de Verkoper dergelijke werkzaamheden uitvoeren als een onafhankelijke contractant en niet als een agent of werknemer van de Koper.
  11. Annulering / beëindiging van de bestelling:De koper kan de bestelling in zijn geheel annuleren voordat deze door de verkoper is geaccepteerd. Als de Verkoper niet binnen de aangegeven termijn levert, krijgt de Koper de mogelijkheid om deze Order geheel of gedeeltelijk zonder boete te beëindigen. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering indien dergelijke vertragingen te wijten zijn aan oorzaken buiten zijn wil en zonder schuld of nalatigheid van zijn kant, op voorwaarde dat de Verkoper de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt zodra een dergelijke vertraging is goedgekeurd. De rechtsmiddelen hierin zijn cumulatief met alle andere rechtsmiddelen voorzien in de wet of billijkheid.
  12. Naleving van de wet:De koper is een werkgever met gelijke kansen op werk. Tenzij vrijgesteld, zal de Verkoper voldoen aan de gelijke tewerkstellingsvereisten van de Civil Rights Act van 1964 (zoals gewijzigd), Executive Orders 11246 en 11375 (zoals gewijzigd), en aan alle andere overheidswetten, orders en voorschriften met betrekking tot lonen en uren van arbeid en andere zaken die van toepassing kunnen zijn op de verkoper in verband met de uitvoering van deze order. Zoals wettelijk vereist, zal de verkoper de koper alle relevante OSHA-veiligheidsinformatiebladen verstrekken. De koper en verkoper zullen zich houden aan de vereisten van 41 CFR §§ 60-1.4 (a), 60-300.5 (a) en 60-741.5 (a), en 29 CFR deel 471, bijlage A bij subdeel A (Executive Order 13496 ). De koper en verkoper verbieden discriminatie van gekwalificeerde personen op basis van hun status als beschermde veteranen of personen met een handicap, en verbieden discriminatie van alle personen op basis van hun ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of nationale afkomst. Bovendien zullen de koper en de verkoper positieve maatregelen nemen om personen in dienst te nemen en te bevorderen zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, beschermde veteranenstatus of handicap.
  13. Anti-smeergeldwet:De Verkoper garandeert dat hij volledig in overeenstemming is met de bepalingen van de Anti-Kickback Act van 1986 (41 USC 51-58), en stemt er hierbij mee in om de Koper te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van dergelijke bepalingen door de Verkoper.
  14. Opzettelijke preventie van wanpraktijken:Dit bevel en de activiteiten hieronder vallen mogelijk binnen de jurisdictie van de regering van de Verenigde Staten of een agentschap of entiteit daarvan. Elke bewuste en opzettelijke handeling om een materieel feit te vervalsen, te verbergen of te veranderen, of elke valse, frauduleuze of fictieve verklaring of vertegenwoordiging in verband met de uitvoering van werk in het kader van dit bevel, kan worden bestraft als een misdrijf onder federale statuten.
  15. Conflictmineralen:De verkoper stemt ermee in het beleid van de koper inzake conflictmineralen te volgen, dat te vinden is op https://www.fike.com/wp-content/uploads/2018/09/Conflict-Minerals-Policy.pdf.
  16. Vervalste materialen:De verkoper zal een plan voor de preventie en controle van nagemaakte onderdelen / materiaal opstellen en onderhouden om ervoor te zorgen dat namaakwerk niet aan de koper wordt geleverd. Het doel van het Plan van de Verkoper is om een robuust proces te ontwikkelen om de levering van namaakartikelen te voorkomen en om als namaakgoederen te controleren. Doel van deze clausule: Werk bestaat uit die goederen die onder dit Contract worden geleverd en die het laagste niveau van afzonderlijk identificeerbare items zijn (bijv. Artikelen, componenten, standaardhardware, goederen, grondstoffen en assemblages). "Vervalst werk" betekent werk dat items bevat waarvan de verkeerde voorstelling is gemaakt dat ze zijn ontworpen en / of geproduceerd volgens een goedgekeurd systeem of een andere aanvaardbare methode. De term omvat ook goedgekeurd Werk dat een levensduurlimiet heeft bereikt of onherstelbaar beschadigd is geraakt, maar dat is gewijzigd en ten onrechte als acceptabel wordt voorgesteld. De Verkoper zal alleen producten kopen die rechtstreeks aan de Koper worden geleverd of opgenomen als Werk van de Original Component Manufacturer (OCM) / Original Equipment Manufacturer (OEM); OCM / OEM geautoriseerde distributieketen, aftermarketfabrikant of geautoriseerde wederverkoper. Deze producten moeten worden geverifieerd dat het werk herleidbaar is tot OCM / OEM; Door OCM / OEM geautoriseerde distributieketen, aftermarketfabrikant of geautoriseerde wederverkoper die de naam en locatie identificeert van alle tussenpersonen in de toeleveringsketen van de fabrikant van het onderdeel tot de directe bron van het product voor de verkoper. Werk kan alleen worden verkregen van onafhankelijke distributeurs of tussenpersonen in geval van afnemende materiaaltoevoer (DMS) of veroudering en zal worden onderworpen aan een screeningproces dat geschikt is voor het product in overeenstemming met het plan voor namaakonderdelen / materiaalpreventie en -controle. Als traceerbaarheid niet kan worden verkregen, zal voorafgaand aan de levering een schriftelijke kennisgeving aan de koper worden verstrekt met verslagen van uitgevoerde bewijstests en inspecties en conformiteit van het product aan gespecificeerde acceptatiecriteria die verificatieactiviteiten garanderen die worden uitgevoerd om de authenticiteit te verzekeren. Schriftelijke kennisgeving is niet vereist voor grondstoffen en standaardhardware die zijn aangeschaft bij onafhankelijke distributeurs of makelaars, maar producten moeten traceerbaarheid op commodity-niveau naar de oorspronkelijke fabrikant kunnen bieden. De Verkoper zal de Koper op de hoogte stellen van alle feiten als de Verkoper weet of vermoedt dat hij Nagemaakt Werk heeft geleverd. De Verkoper zal de Koper, op verzoek, de traceerbaarheid van de toeleveringsketen naar een Oorspronkelijke Fabrikant of geautoriseerde distributieketen verstrekken die de naam en locatie identificeert van alle tussenpersonen in de toeleveringsketen van de fabrikant van het onderdeel tot de directe bron van het product voor de Verkoper. De Verkoper zal deze clausule of gelijkwaardige bepalingen opnemen in onderaannemingscontracten van een lager niveau voor de levering van items die zullen worden opgenomen in of geleverd als Werk aan de Koper. Verkopers die in aanmerking komen voor gebruik van het Government-Industry Data Exchange Program (GIDEP), zullen het GIDEP-proces gebruiken om de industrie te waarschuwen voor aangetroffen namaakonderdelen.
  17. Gegevensbehoud:De verkoper houdt een volledige administratie bij van het volgende: alle fabricage, inspectie, test, conformiteitscertificaat en verzending; en procescapaciteit of tooling; en al het niet-conforme materiaal, disposities, toewijsbare oorzaken, corrigerende en preventieve maatregelen en effectiviteit van corrigerende maatregelen; en zal gedurende tien (10) jaar na voltooiing van het Werk of voor langere periodes indien elders gespecificeerd, gegevens aan Koper ter beschikking stellen. Op verzoek van de Koper zal de Verkoper de gegevens naar de Koper sturen zonder extra kosten, prijzen of vergoedingen voor de Koper.
  18. Privacy:Koper neemt de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan zeer serieus. Als de Verkoper de persoonlijke gegevens verstrekt van een burger of inwoner van een land binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan zullen deze persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt binnen het wettelijke kader van de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie, in het bijzonder de General Data Protection Regulation ("GDPR"). De koper mag persoonsgegevens van zijn distributeurs, klanten en potentiële klanten verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring op https://www.fike.com/privacy-policy/. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden: het leveren van producten of diensten, waaronder het regelen van de aankoop, betaling en het leveren van gevraagde producten of diensten aan verkoper die de verkoper wenst te ontvangen, zoals de uitvoering van de gesloten overeenkomst, of het verwerken van de bestelling. Indien Verkoper toestemming heeft gegeven, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor de volgende doeleinden: versturen van nieuwsbrieven, reclame- en / of marketingdoeleinden. De verkoper kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kan de verkoper mogelijk niet profiteren van alle beschikbare services. Als de verkoper of zijn vertegenwoordigers een burger of inwoner van de EER zijn, dan hebben de verkoper of zijn vertegenwoordigers een wettelijk recht op toegang tot en correctie van persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie van de voorkant van de identiteitskaart), kunnen de Verkoper of zijn vertegenwoordigers gratis de schriftelijke mededeling van de persoonsgegevens bekomen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fike Europe BVBA, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE. , T.a.v. Fike Legal Dept. / GDPR of stuur een e-mail naar officer@fike.com. Indien nodig kunnen de Verkoper of zijn vertegenwoordigers verzoeken om de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn. In het geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: Als de Verkoper of zijn vertegenwoordigers een inwoner of burger van de EER zijn, dan kunnen de Verkoper of zijn vertegenwoordigers zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Fike Europe BVBA, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, tav Fike Legal Dept. / GDPR of een e-mail sturen naar privacy.officer@fike.com. Als de verkoper of zijn vertegenwoordigers een burger of inwoner van de EER zijn en van mening zijn dat de koper de privacy van de verkoper of zijn vertegenwoordigers schendt, heeft elk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de verkoper of de gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk van zijn vertegenwoordigers.
   Vanwege het internationale karakter van het bedrijf van de Koper, is het mogelijk dat de verzamelde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkende bedrijven: DE VERKOPER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERTROUWEN VAN DE INLOGGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN HET WACHTWOORD VAN DE VERKOPER. HOEWEL DE KOPER ELKE POGING MOGELIJK MAAKT OM DE INFORMATIE ZO VEILIG MOGELIJK TE HOUDEN, IS DE KOPER NIET IMMUUN VOOR VEILIGHEIDSINBREUKEN EN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG. KOPER KAN VERKOPER GEEN 100% GEGEVENSBEVEILIGING OF VOLLEDIGE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE VERKOPER GARANDEREN. KOPER DRINGT BIJ VERKOPER AAN OM ZICH BEWUST TE ZIJN VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DE VERKOPER DEELT. Koper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website worden bezocht en in welke mate. Indien Verkoper vragen heeft over deze privacyverklaring, kan Verkoper contact opnemen met Koper via privacy.officer@fike.com.
 1. Toepasselijk recht / aanvaarding van jurisdictie:Dit bevel zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Missouri in de Verenigde Staten van Amerika, zonder gevolg te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen. Wanneer de bevestiging is ondertekend en geretourneerd door de verkoper of bij aanvang van de volledige of gedeeltelijke uitvoering door de verkoper, stemt de verkoper er bovendien mee in de jurisdictie van een bevoegde rechtbank in het graafschap Jackson, de staat Missouri of de federale staat van de Verenigde Staten te aanvaarden. District Court voor het Western District of Missouri om te oordelen over elk geschil dat de Koper en Verkoper niet in der minne kunnen oplossen met betrekking tot de interpretatie van en / of uitvoering onder deze Order.
 2. Belastingen:Tenzij anders bepaald in deze Order, omvatten de prijs of prijzen die de Koper in rekening wordt gebracht voor de goederen en / of diensten die hieronder worden gekocht, alle toepasselijke federale, staats-, buitenlandse of lokale belastingen en heffingen.
 3. Kortingsperiode voor contant geld:Elke toepasselijke kortingsperiode voor contant geld begint wanneer materiaal / diensten of de juiste factuur is ontvangen, afhankelijk van wat later is. De verkoper zal worden betaald na overlegging van waarheidsgetrouwe en nauwkeurige facturen, de daarin vermelde prijzen voor geleverde en aanvaarde leveringen of verleende en aanvaarde diensten, verminderd met eventuele aftrekposten, zoals hierin bepaald. Zoals anders vermeld, zal betaling plaatsvinden voor deelleveringen die door de koper zijn geaccepteerd.
 4. Naleving van import- / exportwetten:Beide partijen werken samen om te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse export- en / of importregels. Geen van de partijen zal, direct of indirect, enig product, software of technische gegevens die onder deze Order zijn verstrekt, of het directe product van dergelijke software of technische gegevens, exporteren of herexporteren naar enig land zonder eerst de vereiste goedkeuringen of licenties van de Amerikaanse overheid te hebben verkregen. Bovendien komen de partijen overeen zich te houden aan alle toepasselijke lokale export- en / of importwetten en -voorschriften van het land / de landen van aanschaf, productie en / of bestemming van het product. De partijen begrijpen en komen overeen dat de voorgaande verplichtingen wettelijke vereisten zijn en dat ze elke termijn of beëindiging van deze Order zullen overleven. De Verkoper zal de Koper volledige en nauwkeurige informatie verstrekken over alle producten, software en technische gegevens die zijn verkocht of waarvoor een licentie is verleend aan de Koper op grond van deze Order met het oog op de naleving van de Amerikaanse import- en exportregels door de Koper, inclusief de volgende informatie: (a) beschrijving van het product , inclusief het onderdeelnummer van de koper, indien van toepassing; (b) nummer van het geharmoniseerde tariefsysteem (HTS) van de VS; (c) land van oorsprong, zoals bepaald in overeenstemming met de oorsprongsregels van de Amerikaanse douane; (d) verklaring van alle toepasselijke Amerikaanse antidumpingbevelen, en uitsluitingen daarvan; (e) verklaring dat het product wordt gecontroleerd voor export onder de US International Traffic in Arms Regulations (ITAR) of de US Export Administration Regulations (EAR), al naargelang wat van toepassing is; en (f) Export Control Classification Number (ECCN), inclusief een kopie van enige formele classificatiebepaling (CCATS) verkregen van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dergelijke informatie wordt aan de koper verstrekt vóór de eerste levering van producten en wordt opgenomen op de handelsfactuur die bij de verzending van de producten wordt gevoegd. De Verkoper stemt ermee in om gegevens van de transacties van de Koper bij te houden, zoals vereist volgens de bepalingen voor het bijhouden van gegevens van de Amerikaanse import- en exportwetten en -regelgeving, en om dergelijke gegevens op verzoek aan de Koper beschikbaar te stellen. Op verzoek van de koper zal de verkoper de koper onmiddellijk een volledig en nauwkeurig certificaat van oorsprong van de fabrikant voor alle producten verstrekken. De Leverancier zal de Koper geldige NAFTA-certificaten verstrekken voor elk van de producten, zoals van toepassing op een jaarlijkse algemene basis.
 5. Diversen:De Verkoper zal op eigen kosten verkrijgen en, indien daarom gevraagd, de Koper een bewijs van verzekering verstrekken dat voldoende is voor de Koper voor vergoeding van de werknemer, materiële schade, openbare aansprakelijkheid, persoonlijk letsel, werkgeversaansprakelijkheid en / of andere toepasselijke verzekering. Op verzoek van de koper zal de verkoper ook passende materiaalcertificeringen verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot testrapporten / conformiteitscertificaten van fabrieken, materiële fysieke en / of chemische analysecertificaten, enz.
 6. Leveringen:Alle leveringen bij de vestiging van de koper vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Deelleveringen worden niet geaccepteerd, tenzij geautoriseerd. Als de leveringen van de verkoper niet voldoen aan het schema, kan de koper, zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, een versnelde routing uitvoeren en eventuele extra kosten die daardoor worden gemaakt van de rekening van de verkoper afschrijven. De koper kan in overeenstemming met clausule 10 (annulering / beëindiging van de bestelling) deze bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren in het geval de verkoper er niet in slaagt goederen te leveren (welke term in deze bestelling met een beperking omvat: grondstoffen, componenten, tussenliggende assemblages en leveringen) of diensten zoals hierin gepland. De Koper is niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Verkoper of voor productieregelingen die het bedrag of de tijd die nodig is om aan het leveringsschema van de Koper te voldoen, te boven gaan. Goederen die vervroegd worden geleverd, kunnen, naar keuze van de koper, worden geretourneerd, opgeslagen of betaald. Afwijkingen hiervan mag de koper voor rekening en risico van de verkoper retourneren.

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Portuguese Spanish Dutch