Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Europe
 • Fike Europe bvba
 • Fike France
 • Fike Europe BVBA Filiale di Milano
 • Fike UK
 • Fike Europe BVBA Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BVBA
 • Fike Europe bvba - Zweigniederlassung Österreich
 • Fike Middle East en Noth Africa FZE
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
 • Prestige Worldwide Development, LLC
  1. Aanvaarding: Een Aankooporder moet definitief worden aanvaard door Fike Corporation ("Verkoper") om bindend te zijn. Erkenning, uitvoering of aanvang daarvan, of verzending (van enig onderdeel) van een Aankooporder ("Bestelling") vormt een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van alle voorwaarden, bepalingen en bepalingen zonder voorbehoud.
  2. Afwijking van algemene voorwaarden: De hierin uiteengezette algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere aankooporders, memoranda, contracten of overeenkomsten die tussen de partijen zijn gecommuniceerd of uitgewisseld. Verder zullen geen enkele voorwaarden in enige verkoopvorm uitgegeven door de Koper de Verkoper binden of een afwijking, wijziging, of aanvulling vormen op enige van de voorwaarden, condities en bepalingen in een Order of een verklaring van afstand of uitzondering daarop vormen, tenzij specifiek overeengekomen in een afzonderlijk schriftelijk instrument uitgevoerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper, die een manager of functionaris op directieniveau moet zijn.
  3. Levering: Verzend- en leverdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Levering is onderhevig aan alle aanvragen, prioriteiten, toewijzingen, beperkingen of controles, nu of later vastgesteld door een overheidsinstantie. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door vertragingen bij de levering of niet-nakoming indien een dergelijke vertraging of mislukking te wijten is aan overmacht, brand, stakingen, terrorisme, oorlog, epidemieën, materiaaltekorten of enige andere oorzaak buiten de Verkoper's controle en zonder schuld of nalatigheid van zijn kant, op voorwaarde dat de verkoper de koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vertraging.
  4. Prijzen: De prijzen zoals opgegeven door de verkoper (op de offerte) zijn onderhevig aan de aanpassing van de verkoper aan de prijzen die van kracht waren op het moment van aanvaarding van de bestelling. De offertes van de Verkoper zijn geen aanbiedingen die onderhevig zijn aan aanvaarding door de Koper, maar zijn informatie waarop de Koper een Order kan baseren. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen dertig (30) dagen geldig vanaf de datum van de offerte. Op verkopen die onderhevig zijn aan vrachtvergoedingen zullen dergelijke vergoedingen beperkt zijn tot het werkelijke gewicht, en in het geval van een verhoging of verlaging van de vrachttarieven zal een dienovereenkomstig tarief of krediet in rekening worden gebracht. Alle belastingen die worden geheven op de fabricage, verkoop of levering van bestelde producten, inclusief eventuele verhoging van dergelijke belastingen, zullen aan de koper in rekening worden gebracht naast de prijzen die in de offertes van de verkoper worden vermeld.
  5. Betaling en krediet: Standaard betalingsvoorwaarden zijn netto dertig (30) dagen, FCA Factory (binnenlands VS) of CPT (internationaal). Elke wijziging van genoemde voorwaarden moet schriftelijk worden goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van de kredietafdeling van de Verkoper. Als er geen krediet is vastgesteld voorafgaand aan een Bestelling behoudt de Verkoper zich het recht voor om vóór verzending betaling of de uitgifte van een onherroepelijke kredietbrief te eisen. De Verkoper kan het krediet wijzigen of opschorten, verzending weigeren of een niet-ingevulde Order annuleren als de financiële toestand van de Koper dit rechtvaardigt. Als de koper te goeder trouw het bedrag van een factuur of een deel daarvan betwist, zal de koper de verkoper op de hoogte stellen van het bedrag dat volgens de koper correct is. Alleen de betaling van het deel van de betwiste items kan worden ingehouden; het onbetwiste bedrag dient te worden betaald volgens de betalingsvoorwaarden op de factuur. Partijen zullen zich inspannen om eventuele betwiste factureringskwesties zo spoedig mogelijk op te lossen. In het geval dat de verkoper een advocaat of een incassobureau aanhoudt om achterstallige rekeningen na te streven, is de koper aansprakelijk voor alle incassokosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle redelijke advocaatkosten, deskundigenhonoraria, gerechtelijke en andere kosten. Over alle achterstallige posten wordt rente in rekening gebracht tegen het wettelijke maximumtarief.
  6. Minimale bestelling: Het minimumtarief van de verkoper voor elke bestelling is $100,00.
  7. Intellectueel eigendom: De Verkoper is eigenaar van merken, handelsmerken, patenten, ontwerpen en auteursrechten ("Intellectuele eigendom") met betrekking tot de Verkoper en / of zijn producten, en er wordt geen recht of licentie overgedragen in enig Intellectueel Eigendom door de Verkoper aan de Koper in combinatie met een Bestelling. In het geval dat de koper verwijst naar merken van de verkoper of zijn dochterondernemingen stemt de koper ermee in dit alleen te doen in verband met het gebruik of de verkoop van producten die aan de koper zijn geleverd op grond van een bestelling. De Verkoper mag een wereldwijde licentie verlenen aan de Koper op schriftelijk verzoek van de Koper, onder voorbehoud van de goedkeuring en schriftelijke uitvoering door een bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper, die een manager of functionaris op directieniveau moet zijn.
  8. Diensten:

8.1 Reikwijdte van het werk. Tijdens de Termijn, zoals gedefinieerd in de Order, zal de Koper aan de Verkoper ontwerp, prestatiedocumentatie en specificaties verstrekken voor de te leveren Diensten. Alle ontwerpen zullen details en specificaties bevatten zoals vollediger beschreven in de Bestelling (gezamenlijk de "Diensten"). De Verkoper verklaart en garandeert dat hij naar behoren is gelicentieerd in de jurisdictie (s) waarin de Verkoper de Diensten zal uitvoeren, indien licentiestatus vereist is, en de Verkoper verklaart en garandeert dat hij over de kwalificaties, ervaring en bekwaamheid beschikt om de Diensten naar behoren uit te voeren, wat gebruikelijk is in het vakgebied van de Verkoper en dat de Diensten correct zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met die mate van professionaliteit, zorg en vaardigheid die gewoonlijk wordt uitgeoefend door leden van het beroep van Verkoper die tegelijkertijd op dezelfde locatie uitoefenen. De Verkoper zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten op een voor de Koper bevredigende manier uit te voeren. De Verkoper zal de tijd besteden die nodig is om de Diensten uit te voeren, zoals bepaald door de Verkoper en de Koper samen, zoals weergegeven in de Order. De Verkoper zal de Diensten uitvoeren in overeenstemming met alle overheidswetten, regels, voorschriften en normen die van toepassing zijn op de Diensten, indien van toepassing.

8.2. Beëindiging.

8.2.1 De Verkoper kan de Order en / of een daarmee verband houdende overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper bij het optreden van een van de volgende situaties: (a) Koper verzuimt in de uitvoering of nakoming van een van zijn verplichtingen onder de Order en / of enige gerelateerde overeenkomst, en slaagt er niet in om een dergelijk verzuim binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van een dergelijk verzuim van de Verkoper te verhelpen, en (b) de Koper is onderworpen aan een procedure in faillissement, Hoofdstuk 11 of insolventie, vrijwillig of onvrijwillig, als een curator is aangesteld met of zonder toestemming van de koper, indien de koper zijn eigendom overdraagt aan zijn schuldeisers of een andere faillissementshandeling verricht of indien de verkoper insolvent wordt en zijn schulden niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn.

8.2.2 In het geval van artikel 8.2.1 (a) hierboven, zal de Koper een betaling doen gelijk aan de waarde van alle uitgevoerde diensten op basis van het percentage van voltooiing van de omvang van het werk of de diensten die door de Verkoper zijn uitgevoerd, plus de hoeveelheid bewezen materiaalschade door de Verkoper. Onverminderd andere wettelijke maatregelen kan de Verkoper gerechtigd zijn of nodig achten om schadevergoeding te vorderen.

8.3. Onafhankelijke aannemer.

8.3.1. De Verkoper is uitsluitend aangesteld als een onafhankelijke contractant en niet als een werknemer, partner of anderszins van de Koper, en er wordt geen werkgever / werknemer, joint venture, partnerschap of andere relatie gecreëerd of afgeleid uit deze Overeenkomst. Geen van de partijen bij de Order of enige gerelateerde overeenkomst heeft enige autoriteit, feitelijk, duidelijk of impliciet, om voor of namens de andere partij op te treden of om de andere partij op welke manier dan ook in enig contract te binden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en goedkeuring van de tegenpartij. Verder zal geen van de partijen bij iemand protest aantekenen met betrekking tot haar bevoegdheid om namens de andere partij op te treden die in strijd zijn met dit artikel 8.

8.3.2 Alleen de Verkoper is verantwoordelijk voor het bepalen van de methode, details en middelen voor het uitvoeren van de Diensten. De Verkoper stemt ermee in om te voldoen aan alle andere commercieel redelijke vereisten en verzoeken van de Koper of die de Koper noodzakelijk acht voor de juiste uitvoering van de Diensten. Alle door Verkoper te leveren Diensten zijn zoals overeengekomen tussen Verkoper en Koper in de Order. De Verkoper zal redelijkerwijs aan de Koper rapporteren over de Diensten die zijn uitgevoerd onder de Order of een daarmee verband houdende overeenkomst. De aard en frequentie van deze rapporten zullen zijn zoals overeengekomen tussen Verkoper en de Koper in de Order.

 1. Vrijwaring: Voor zover wettelijk toegestaan, zal de Koper de Verkoper en alle andere gerelateerde of gelieerde entiteiten, haar functionarissen, directeuren, werknemers, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en klanten verdedigen, beschermen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden , schade, eisen, rechtszaken, risicoaansprakelijkheidsclaims, boetes, administratiefrechtelijke acties en bevelen, uitgaven (inclusief advocatenhonoraria en gevolg- en incidentele schade) die voortvloeien uit persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade, schade aan het milieu, of inbreuk op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht, die op enigerlei wijze verband houden met een handeling of nalatigheid van de Koper, diens agenten, werknemers of onderaannemers. De verplichtingen van de koper uit hoofde van deze sectie blijven van kracht na beëindiging, herroeping of afloop van deze order.
 2. Octrooi-inbreuk: Als tekeningen of specificaties van de koper die aan de verkoper zijn verstrekt, op enig moment het onderwerp zijn van een claim wegens inbreuk op een octrooi of handelsmerk, is de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige claims of schade als gevolg van een dergelijke inbreuk.
 3. Inspectie: Alle producten moeten onmiddellijk na ontvangst door de koper worden geïnspecteerd en alle claims voor tekorten in leveringen moeten door de koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend binnen tien (10) kalenderdagen na levering van de producten.
 4. Garantie: Producten die door de verkoper zijn vervaardigd, zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één (1) jaar vanaf de verzenddatum, wanneer de producten en hun onderdelen correct zijn geïnstalleerd en onderhouden bij normaal gebruik en onderhoud en in overeenstemming met de door de verkoper geleverde installatie. en onderhoudsinstructies, en er tijdens de garantieperiode niet mee geknoeid of gewijzigd is. De door Verkoper verleende diensten zullen vakkundig en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De Verkoper garandeert Diensten tegen defecten in de prestatie gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van voltooiing. De voorgaande garantie mag op geen enkele andere manier worden toegewezen, overgedragen, verkocht of vervreemd en strekt zich uitsluitend uit tot de oorspronkelijke koper. De Verkoper zal commercieel redelijke inspanningen leveren om aan de Koper het voordeel door te geven van eventuele garanties van de originele fabrikant voor producten en componenten die niet door de Verkoper zijn vervaardigd en die worden verkocht met of opgenomen in de producten van de Verkoper, voor zover de Verkoper het recht heeft om dit te doen. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat deze sectie 11 de koper geen aanvullende rechten of rechtsmiddelen geeft jegens de verkoper dan die vermeld in sectie 12. VERKOPER GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 5. Exclusieve remedie: Het enige en exclusieve verhaal van de koper tijdens de garantieperiode, tenzij anders door schriftelijke overeenkomst met de verkoper, is dat de verkoper, naar keuze van de verkoper, elk defect onderdeel dat door de verkoper is vervaardigd en dat aan de verkoper wordt geretourneerd binnen negentig (90) dagen na ontdekking van het defect, of Diensten opnieuw uitvoeren.
 6. Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst en arbeidskosten, ongeacht of de Verkoper was geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en in geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper een bedrag overschrijden dat gelijk is aan tot de specifieke orderwaarde.
 7. Annulering / beëindiging van de bestelling: Als de koper een bestelling annuleert die geplaatst is en geaccepteerd is door de verkoper betaalt de koper alle kosten, uitgaven, verliezen en schade die de verkoper heeft geleden, inclusief administratieve en technische kosten. De koper gaat ook akkoord met het betalen van annuleringskosten.
 8. Retourneren van product: Er mogen geen producten aan de verkoper worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en een ingevuld autorisatieformulier voor materiaalteruggave; Verzendinstructies van de verkoper zijn vereist. Er kan een vergoeding voor herbevoorrading in rekening worden gebracht.
 9. Anti-smeergeldwet: De Koper garandeert dat hij volledig in overeenstemming is met de bepalingen van de Anti-Kickback Act van 1986 (41 USC 51-58), en stemt er hierbij mee in om de Verkoper te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepalingen door de Koper.
 10. Opzettelijke preventie van wanpraktijken: Activiteiten op grond van een bevel kunnen vallen onder de jurisdictie van de regering van de Verenigde Staten of een agentschap of entiteit daarvan. Elke bewuste en opzettelijke handeling om een materieel feit te vervalsen, te verbergen of te veranderen, of elke valse, frauduleuze of fictieve verklaring of vertegenwoordiging in verband met de uitvoering van werk onder een bevel, kan worden bestraft als een misdrijf onder federale statuten.
 11. Naleving van import- / exportwetten: Beide partijen werken samen om te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse export- en / of importregels. Geen van de partijen zal, direct of indirect, enig product, software of technische gegevens die onder een Order zijn verstrekt, of het directe product van dergelijke software of technische gegevens, naar enig land exporteren of herexporteren zonder eerst de vereiste goedkeuringen of licenties van de Amerikaanse overheid te hebben verkregen. Bovendien komen de partijen overeen zich te houden aan alle toepasselijke lokale export- en / of importwetten en -voorschriften van het land / de landen van aanschaf, productie en / of bestemming van het product. De Koper gaat er verder mee akkoord dat alle producten die ingevolge van een Order zijn gekocht, zullen worden geëxporteerd vanuit de VS in overeenstemming met de Export Administration Regulations. De koper stemt er verder mee in om de producten niet te exporteren, opnieuw uit te voeren, om te leiden of over te dragen: naar een staatsburger of inwoner van een land waarvoor de Verenigde Staten een embargo op goederen hebben ingesteld; aan iedereen die is opgenomen in de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van de Amerikaanse overheid, de tabel van weigeringsbevelen, de entiteitenlijst; aan iedereen die betrokken is bij de productie en verspreiding van wapens in strijd met de toepasselijke wetten van de VS. Door de producten te kopen en / of te gebruiken die de koper vertegenwoordigt en garandeert hij dat hij zich niet bevindt in, of onder controle staat van, of een inwoner is van een dergelijk land, of op een dergelijke lijst, of betrokken is bij een dergelijke activiteit. De partijen begrijpen en komen overeen dat de voorgaande verplichtingen wettelijke vereisten zijn en dat ze elke beëindiging van een Order overleven.
 12. Privacy: Verkoper neemt de bescherming van persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid ervan zeer serieus. Als de Koper de persoonlijke gegevens verstrekt van een burger of inwoner van een land binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan zullen deze persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt binnen het wettelijke kader van de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie, in het bijzonder de General Data Protection Regulation ("GDPR"). De verkoper kan persoonlijke gegevens van zijn distributeurs, klanten en potentiële klanten verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring op https://www.fike.com/privacy-policy/. De persoonlijke gegevens die de Koper verstrekt, worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden: Om de Koper producten of diensten te leveren, inclusief het maken van regelingen voor de aankoop, betaling en om de Koper te voorzien van gevraagde producten of diensten die de Koper wenst te ontvangen, zoals de uitvoering van de overeenkomst gesloten, of de bestelling verwerkt. Indien Koper toestemming heeft gegeven, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor de volgende doeleinden: het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en / of marketingdoeleinden. De koper kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar het kan zijn dat de koper niet alle diensten van de verkoper kan gebruiken. Als de koper een natuurlijke persoon en staatsburger of inwoner van de EER is, heeft de koper een wettelijk recht op toegang tot en correctie van de persoonsgegevens van de koper. Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart van Koper) kan Koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fike Europe BVBA, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, t.a.v.: gratis schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens van Koper. Fike Legal Dept. / GDPR of stuur een e-mail naar officer@fike.com. Indien nodig kan de Koper verzoeken om de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: Indien Koper een inwoner of burger van de EER is, kan Koper zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens van Koper voor direct marketing. Om dit recht uit te oefenen, kan de Koper altijd contact opnemen met Fike Europe BVBA, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, tav Fike Legal Dept. / GDPR of een e-mail sturen naar privacy.officer@fike.com. Als de koper een burger of inwoner van de EER is en de koper van mening is dat de verkoper inbreuk maakt op de privacy van de koper, heeft de koper het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar de koper zijn gewone verblijfplaats of werkplaats heeft. of plaats van de vermeende inbreuk. Vanwege het internationale karakter van het bedrijf van de verkoper is het mogelijk dat de verzamelde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onze samenwerkende bedrijven: KOPER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERTROUWELIJK HOUDEN VAN ZIJN INLOGGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN HET WACHTWOORD VAN DE KOPER. HOEWEL DE VERKOPER ELKE POGING MOGELIJK MAAKT OM DE INFORMATIE ZO VEILIG MOGELIJK TE HOUDEN, IS DE VERKOPER NIET IMMUUN VOOR VEILIGHEIDSINBREUKEN EN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG. DE VERKOPER KAN KOPER GEEN 100% GEGEVENSBEVEILIGING OF VOLLEDIGE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE KOPER GARANDEREN. VERKOPER DRINGT AAN DAT KOPER ZICH BEWUST IS VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DE KOPER DEELT. Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website worden bezocht en in welke mate. Indien Koper vragen heeft over deze privacyverklaring, kan Koper contact opnemen met Verkoper via privacy.officer@fike.com.
 1. Diversen: Op de faciliteiten van de Verkoper zullen de Koper, zijn agenten, werknemers en onderaannemers alle veiligheids- en beveiligingsregels en voorschriften van de Verkoper naleven, zoals mondeling of schriftelijk gecommuniceerd. Toegang tot de gebouwen / eigendommen / werklocatie van de Verkoper vereist vooraf goedkeuring van de Verkoper; een dergelijke goedkeuring kan de uitvoering van een geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst omvatten. De Koper zal op eigen kosten verkrijgen en, indien daarom gevraagd, de Verkoper voorzien van een bewijs van verzekeringsdekking die toereikend is voor de Verkoper voor vergoeding van de werknemer, materiële schade, persoonlijk letsel, werkgeversaansprakelijkheid en / of andere toepasselijke verzekering.
 2. Toepasselijk recht / aanvaarding van jurisdictie: Een order zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Missouri in de Verenigde Staten van Amerika, zonder gevolg te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen. Bovendien, wanneer de bevestiging is ondertekend en geretourneerd door de koper of bij aanvang van de volledige of gedeeltelijke uitvoering door de koper, gaat de koper ermee akkoord de jurisdictie van een bevoegde rechtbank in het graafschap Jackson, de staat Missouri of de federale staat van de Verenigde Staten te aanvaarden. District Court voor het Western District of Missouri om te oordelen over elk geschil dat de Koper en Verkoper niet in der minne kunnen oplossen met betrekking tot de interpretatie van en / of uitvoering onder een Order.
 3. Geen verklaring van afstand: Het nalaten van de Verkoper om op enig moment een van de bepalingen van een Order af te dwingen, of enige rechten in verband daarmee, of om een verkiezing uit te voeren die hierin wordt voorzien, zal op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht om daarna dergelijke bepalingen of rechten af te dwingen, of om eventuele volgende verkiezingen uit te oefenen. Alle rechten en rechtsmiddelen die op grond van een Order aan de Verkoper worden toegekend, zijn cumulatief en een aanvulling op, en komen niet in de plaats van, de rechten en rechtsmiddelen die door de wet zijn toegekend.

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Portuguese Spanish Dutch