Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Corporation
 • Fike Europe BV
 • Fike France
 • Fike Europe BV Filiale di Milano
 • Fike U.K.
 • Fike Europe BV Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BV
 • Fike Europe BV – Zweigniederlassung Österreich
 • Fike Middle East and Noth Africa FZE
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
 • Prestige Worldwide Development, LLC
  1. Aanvaarding: een Aankooporder moet uiteindelijk door Fike Corporation (“Verkoper”) worden aanvaard om bindend te zijn. Bevestiging, uitvoering of aanvang daarvan, of verzending (van enig onderdeel) van een Aankooporder (“Order”) vormt een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van alle voorwaarden en bepalingen zonder voorbehoud.
  2. Afwijking van voorwaarden: de hierin opgenomen voorwaarden hebben voorrang op alle andere aankooporders, memoranda, contracten of overeenkomsten die de partijen aan elkaar meedelen of die tussen hen worden uitgewisseld. Verder zal geen enkele voorwaarde in een door de Koper uitgegeven verkoopdocument de Verkoper verbinden of een afwijking, aanpassing, wijziging of aanvulling vormen van een van de voorwaarden en bepalingen in een Order of afstand daarvan of een uitzondering daarop inhouden, tenzij dat specifiek is overeengekomen in een afzonderlijk schriftelijk instrument dat is bekrachtigd door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper, die een manager of leidinggevende op directieniveau moet zijn.
  3. Levering: de verzendings- en leveringsdata zijn slechts indicatief en worden niet gegarandeerd. Leveringen zijn onderworpen aan alle eisen, prioriteiten, toewijzingen, beperkingen of controles die nu of in de toekomst door een overheidsinstantie worden vastgesteld. De Verkoper zal echter niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door vertraging in de levering of niet-uitvoering van de levering indien een dergelijke vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van overmacht, brand, stakingen, terrorisme, oorlog, epidemieën, materiële tekorten of enige andere oorzaak buiten de controle van de Verkoper en zonder schuld of nalatigheid van zijn kant, op voorwaarde dat de Verkoper, zodra hij de vertraging ontdekt, de Koper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt.
  4. Prijzen: de door de Verkoper vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsaanpassingen van de Verkoper die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van het Order. De prijsopgaven van de Verkoper zijn geen offertes onder voorbehoud van aanvaarding door de Koper, maar vormen informatie waarop de Koper een Order kan baseren. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen geldig voor dertig (30) dagen vanaf de datum van de prijsopgave. Bij verkopen die onderhevig zijn aan vrachtvergoedingen, zijn deze vergoedingen beperkt tot het werkelijke gewicht, en in het geval van een verhoging of verlaging van de vrachttarieven zal een dienovereenkomstige toeslag worden aangerekend of tegoed worden teruggeven. Alle belastingen die worden geheven op de productie, verkoop of levering van de bestelde producten, met inbegrip van een eventuele verhoging van dergelijke belastingen, zullen aan de Koper in rekening worden gebracht naast de prijzen die in de prijsopgaven van de Verkoper zijn vermeld.
  5. Betaling en krediet: de standaard betalingstermijnen zijn dertig (30) dagen netto, FCA Fabriek (binnenlands VS) of CPT (internationaal). Elke wijziging van deze voorwaarden moet schriftelijk worden goedgekeurd door een gemachtigde vertegenwoordiger van de kredietafdeling van de Verkoper. Als er voorafgaand aan een Order geen krediet is vastgesteld, behoudt de Verkoper zich het recht voor om vóór verzending betaling of de uitgifte van een onherroepelijke kredietbrief te eisen. De Verkoper kan het krediet wijzigen of opschorten, de verzending weigeren of een niet-uitgevoerd Order annuleren indien de financiële situatie van de Koper dit rechtvaardigt. Indien de Koper te goeder trouw het bedrag van een factuur of een deel daarvan betwist, zal hij het volgens hem correcte bedrag aan de Verkoper meedelen. Alleen de betaling van het deel van de betwiste posten kan worden ingehouden; het onbetwiste bedrag dient te worden betaald volgens de betalingsvoorwaarden van de factuur. De partijen zullen zich inspannen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de betwiste facturatie. Ingeval de Verkoper een advocaat of een incassobureau inschakelt om achterstallige rekeningen te innen, is de Koper aansprakelijk voor alle kosten van invordering, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle redelijke advocatenhonoraria, expertise-, gerechts- en andere kosten. Over alle achterstallige posten wordt intrest in rekening gebracht tegen het wettelijke maximumtarief.
  6. Minimumorder de minimumprijs van de Verkoper voor een bestelling is $100,00.
  7. Intellectuele eigendom de Verkoper is eigenaar van merken, handelsmerken, octrooien, ontwerpen en auteursrechten (“Intellectuele Eigendom”) met betrekking tot de Verkoper en/of zijn producten, en hij draagt in het kader van een Order geen enkel(e) recht of licentie aan de Koper over. Ingeval de Koper verwijst naar merken van de Verkoper of zijn gelieerde ondernemingen, stemt de Koper ermee in dit alleen te doen in verband met het gebruik of de verkoop van in het kader van een Order aan de Koper geleverde producten. De Verkoper kan op schriftelijk verzoek van de Koper een wereldwijde licentie aan de Koper verlenen, onder voorbehoud van goedkeuring van en schriftelijke bekrachtiging door een gevolmachtigde van de Verkoper, die een manager of leidinggevende op directieniveau moet zijn.
  8. Diensten:

8.1 Uit te voeren werk. Gedurende de in het Order bepaalde looptijd dient de Koper aan de Verkoper het ontwerp, de uitvoeringsdocumentatie en de specificaties voor de te leveren Diensten te verstrekken. Alle ontwerpen dienen details en specificaties te bevatten zoals vollediger beschreven is in het Order (gezamenlijk de “Diensten”). De Verkoper verklaart en garandeert dat hij, indien een licentie vereist is, een geldige licentie heeft in het/de rechtsgebied(en) waarbinnen de Verkoper de Diensten zal uitvoeren, en de Verkoper verklaart en garandeert dat hij over de kwalificaties, de ervaring en het vermogen beschikt om de Diensten correct uit te voeren zoals gebruikelijk is in het domein van de Verkoper en dat de Diensten correct zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de mate van bekwaamheid, zorg en vaardigheid die gewoonlijk aanwezig is bij beroepsgenoten van de Verkoper die op hetzelfde moment op dezelfde locatie werkzaam zijn. De Verkoper zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten op een voor de Koper bevredigende manier uit te voeren. De Verkoper zal de tijd besteden die nodig is om de Diensten uit te voeren, zoals de Verkoper en de Koper gezamenlijk hebben bepaald en in het Order is weergegeven. De Verkoper zal de Diensten uitvoeren in overeenstemming met alle eventueel op de Diensten toepasselijke overheidswetten, -regels, -voorschriften en -normen.

8.2. Beëindiging.

8.2.1 De Verkoper kan het Order en/of enige daarmee samenhangende overeenkomst na schriftelijke kennisgeving aan Koper in een van de volgende situaties beëindigen: (a) de Koper blijft in gebreke bij de uitvoering of naleving van enige verplichting die hij uit hoofde van het Order en/of enige daarmee samenhangende overeenkomst heeft, en herstelt dit verzuim niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de Verkoper, en (b) de Koper wordt vrijwillig of onvrijwillig onderworpen aan een faillissements-, Chapter 11- of insolventieprocedure, indien met of zonder toestemming van de Koper een curator wordt aangesteld, indien de Koper zijn eigendom aan zijn schuldeisers overdraagt of enige andere faillissementshandeling verricht of indien de Verkoper insolvent wordt en zijn schulden niet kan betalen op de vervaldag.

8.2.2 In het geval van artikel 8.2.1 (a) hierboven, moet de Koper een betaling doen die gelijk is aan de waarde van alle verrichte diensten op basis van het percentage van de uit te voeren werkzaamheden of diensten dat door de Verkoper is voltooid, vermeerderd met het bedrag van de bewezen materiële schade die de Verkoper heeft geleden, onverminderd andere wettelijke maatregelen waarop de Verkoper recht kan hebben of die hij nodig acht om schadevergoeding te eisen.

8.3. Zelfstandige aannemer.

8.3.1. De Verkoper wordt uitsluitend ingeschakeld als zelfstandige aannemer en niet als een werknemer of partner van de Koper, of persoon die op grond van een andere relatie met de Koper verbonden is, en er wordt geen werkgever/werknemer-, joint-venture-, partnerschaps- of andere relatie door deze Overeenkomst tot stand gebracht of uit deze Overeenkomst afgeleid. Geen van de Partijen bij het Order of enige daarmee verband houdende overeenkomst heeft enige effectieve, kennelijke of impliciete bevoegdheid om te handelen voor of namens de andere Partij, of om de andere Partij op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en goedkeuring van de andere Partij tot enige overeenkomst te verbinden. Voorts zal geen van de Partijen ten aanzien van iemand anders verklaringen afleggen over zijn bevoegdheid om namens de andere partij te handelen die niet in overeenstemming zijn met dit artikel 8.

8.3.2 De Verkoper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de methode, details en middelen voor het uitvoeren van de Diensten. De Verkoper stemt ermee in te voldoen aan alle andere commercieel redelijke eisen en verzoeken die de Koper formuleert of voor de goede uitvoering van de Diensten noodzakelijk acht. Alle door de Verkoper uit te voeren Diensten moeten worden uitgevoerd zoals de Verkoper en de Koper in het Order zijn overeengekomen. De Verkoper zal aan de Koper op redelijke wijze rapporteren over de Diensten die op grond van het Order of een daarmee samenhangende overeenkomst zijn uitgevoerd, welke rapportage zal gebeuren op de wijze en met de frequentie die tussen de Verkoper en de Koper in het Order zijn overeengekomen.

 1. Schadeloosstelling: de Koper zal de Verkoper en alle andere gerelateerde of gelieerde entiteiten, zijn leidinggevenden, directeuren, werknemers, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en klanten, in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan, verdedigen tegen, beschermen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, eisen, rechtszaken, oorzaken van vorderingen, risicoaansprakelijkheidsvorderingen, sancties, boetes, administratieve rechtsvorderingen en bevelen, kosten (waaronder advocatenhonoraria en gevolg- en incidentele schade) die voortvloeien uit persoonlijk letsel, overlijden, zaakschade, milieuschade, of inbreuken op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht, die op enigerlei wijze verband houden met enig handelen of nalaten van de Koper, zijn agenten, werknemers of onderaannemers. De verplichtingen van de Koper op grond van dit artikel blijven ook na beëindiging, herroeping of afloop van dit Order bestaan.
 2. Octrooi-inbreuk: indien tekeningen of specificaties van de Koper die aan de Verkoper zijn verstrekt op enig moment het voorwerp zijn van een vordering wegens inbreuk op een octrooi of handelsmerk, zal de Verkoper op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor enige vorderingen of schade als gevolg van een dergelijke inbreuk.
 3. Inspectie: alle producten moeten door de Koper onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd en eventuele klachten over tekorten in leveringen moeten door de Koper binnen tien (10) kalenderdagen na de levering van de producten schriftelijk aan de Verkoper worden gemeld.
 4. Garantie: met betrekking tot door de Verkoper vervaardigde producten wordt gegarandeerd dat zij gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum vrij zijn van materiaal- en fabricagegebreken, wanneer de producten en hun onderdelen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en op normale wijze worden gebruikt en onderhouden, met inachtneming van de door de Verkoper verstrekte installatie- en onderhoudsinstructies, en tijdens de garantieperiode niet zijn gemanipuleerd of gewijzigd. De door de Verkoper geleverde diensten worden op vakkundige wijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften uitgevoerd. De Verkoper garandeert de Diensten voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van voltooiing tegen prestatiegebreken. De voorgaande garantie mag niet worden toegewezen, overgedragen, verkocht of op enige andere wijze vervreemd en strekt zich uitsluitend uit tot de oorspronkelijke koper. De Verkoper zal commercieel redelijke inspanningen leveren om aan de Koper het voordeel door te geven van eventuele originele fabrieksgaranties voor producten en onderdelen die niet door de Verkoper zijn vervaardigd en die worden verkocht met of verwerkt in de producten van de Verkoper, voor zover de Verkoper het recht heeft dit te doen. De Koper erkent en stemt ermee in dat dit artikel 11 de Koper geen aanvullende rechten of rechtsmiddelen verschaft ten opzichte van de Verkoper buiten die welke in artikel 12 worden genoemd. DE VERKOPER GEEFT GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES UIT EN WIJST DEZE AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 5. Exclusieve vorm van genoegdoening: tijdens de garantieperiode bestaat de enige en exclusieve vorm van genoegdoening ten aanzien van de Koper er, behoudens wijziging door een schriftelijke overeenkomst met de Verkoper, in dat de Verkoper naar eigen keuze elk door de Verkoper vervaardigd gebrekkig onderdeel dat binnen negentig (90) dagen na de ontdekking van het gebrek aan de Verkoper wordt geretourneerd, zal herstellen of vervangen, of de Diensten opnieuw zal uitvoeren.
 6. Beperking van aansprakelijkheid: in geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst en arbeidskosten, ongeacht of Verkoper was ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, en in geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de specifieke waarde van het Order.
 7. Annulering/beëindiging van het Order: indien de Koper een Order annuleert dat is geplaatst bij en aanvaard door de Verkoper, zal de Koper alle kosten, uitgaven, verliezen en schade van de Verkoper, met inbegrip van administratieve en technische kosten, betalen. De Koper stemt er ook mee in om annuleringskosten te betalen.
 8. Retour van het product: geen enkel product mag aan de Verkoper worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper en een ingevuld toestemmingsformulier voor het retourneren van materiaal; de verzendingsinstructies van de Verkoper moeten worden nageleefd. Er kan een herbevoorradingstoeslag van toepassing zijn.
 9. Anti-Kickback Act: de Koper garandeert dat hij de bepalingen van de Anti-Kickback Act (antismeergeldwet) van 1986 (41 USC 51-58) volledig naleeft en stemt er hierbij mee in om de Verkoper schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet naleven van dergelijke bepalingen door de Koper.
 10. Voorkoming van opzettelijke wanpraktijken: activiteiten in het kader van een Order kunnen onder de jurisdictie van de regering van de Verenigde Staten, of een instantie of entiteit daarvan vallen. Elke bewuste en opzettelijke handeling om een materieel feit te vervalsen, te verbergen of te wijzigen, of elke valse, bedrieglijke of fictieve verklaring of voorstelling van zaken in verband met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een Order kan worden bestraft als een misdrijf op grond van de federale wetgeving van de Verenigde Staten.
 11. Naleving van import- en exportwetgeving: beide partijen zullen samenwerken om de naleving van alle toepasselijke import- en/of exportvoorschriften van de Verenigde Staten te bewerkstelligen. Geen van beide partijen zal, zonder eerst de vereiste goedkeuringen of licenties van de overheid van de Verenigde Staten te hebben verkregen, enig(e) product, software of technische gegevens die in het kader van een Order zijn verstrekt, of het directe voortbrengsel van dergelijke software of technische gegevens, direct of indirect exporteren of opnieuw exporteren naar welk land dan ook. Bovendien stemmen de partijen ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke lokale export- en/of importwetten en -voorschriften van het/de land(en) van aankoop, productie en/of bestemming van het product. De koper stemt er verder mee in dat alle producten die ingevolge een Order worden aangekocht, uit de VS zullen worden geëxporteerd in overeenstemming met de ‘Export Administration Regulations’ (exportadminstratievoorschriften). De Koper stemt er verder mee in de producten niet te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden of over te dragen: naar, of aan een onderdaan of inwoner van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo op goederen heeft ingesteld; aan iedereen die is opgenomen in de door de Amerikaanse regering opgestelde List of Specially Designated Nationals (lijst met speciaal aangewezen onderdanen), de Table of Denial Orders (lijst van bedrijven en personen die geen goederen per schip mogen ontvangen) en de Entity List (lijst van entiteiten die niet in aanmerking komen voor de ontvangst van bepaalde producten); aan iedereen die betrokken is bij de productie en proliferatie van wapens in strijd met de toepasselijke wetgeving van de VS. Door de producten te kopen en/of te gebruiken, verklaart en garandeert de Koper dat hij niet gevestigd is in, of onder de controle staat van, of inwoner is van een dergelijk land, of op een dergelijke lijst staat, of betrokken is bij een dergelijke activiteit. De partijen begrijpen en komen overeen dat de voorgaande verplichtingen wettelijke vereisten zijn en dat zij ook na de beëindiging van een Order zullen blijven bestaan.
 12. Privacy: de Verkoper vat de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan zeer ernstig op. Als de Koper persoonsgegevens verstrekt van een onderdaan of inwoner van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), worden die persoonsgegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijke kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). De Verkoper kan de persoonsgegevens van zijn distributeurs, klanten en prospects verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op https://www.fike.com/privacy-policy/. De door de Koper verstrekte persoonsgegevens zullen alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om de Koper producten of diensten te leveren, met inbegrip van het maken van afspraken over de aankoop, de betaling en het leveren van gevraagde producten of diensten die de Koper wenst te ontvangen, zoals de uitvoering van de gesloten overeenkomst, of de verwerking van het Order. Indien de Koper toestemming heeft gegeven, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor de volgende doeleinden: de verzending van nieuwsbrieven, en reclame en/of marketing. De Koper kan ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kan de Koper misschien niet van alle diensten van de Verkoper gebruikmaken. Indien de Koper een individu en onderdaan of inwoner van de EER is, heeft de Koper een wettelijk recht op inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de Koper het bewijs van zijn identiteit (kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de Koper) levert, kan hij gratis, via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fike Europe BV, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, t.a.v.: Fike Legal Dept. / GDPR of via een e-mail aan officer@fike.com, de schriftelijke mededeling van zijn persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kan de Koper vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: indien de Koper een inwoner of onderdaan van de EER is, kan de Koper zich gratis verzetten tegen het gebruik van de gegevens van de Koper voor direct marketing. Om dit recht uit te oefenen kan de Koper steeds contact opnemen met Fike Europe BV, Toekomstlaan, 2200 Herentals, BELGIE, t.a.v.: Fike Legal Dept. / GDPR of een e-mail sturen naar privacy.officer@fike.com. Indien de Koper een onderdaan of inwoner is van de EER en de Koper van mening is dat de Verkoper de privacy van de Koper schendt, heeft de Koper het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van de gewone verblijfplaats van de Koper, de werkplek van de Koper of de plaats van de vermeende inbreuk. Vanwege het internationale karakter van de activiteiten van de Verkoper is het mogelijk dat de verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee we samenwerken: DE KOPER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEHEIMHOUDEN VAN ZIJN INLOGGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN ZIJN WACHTWOORD. HOEWEL DE VERKOPER ALLES IN HET WERK STELT OM DE INFORMATIE ZO VEILIG MOGELIJK TE BEWAREN, IS HIJ NIET GEVRIJWAARD VAN VEILIGHEIDSINBREUKEN EN ONGEOORLOOFDE TOEGANG. DE VERKOPER KAN DE KOPER GEEN 100% VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS OF VOLLEDIGE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE KOPER GARANDEREN. DE VERKOPER DRINGT ER BIJ DE KOPER OP AAN OM ZICH BEWUST TE ZIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE DE KOPER DEELT. De Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website worden bezocht en in welke mate. Als de Koper vragen heeft over dit Privacybeleid, kan hij contact opnemen met de Verkoper via privacy.officer@fike.com.
 1. Diversen: terwijl de Koper, zijn agenten, werknemers en onderaannemers zich in de vestiging van de Verkoper bevinden, moeten zij alle veiligheids- en beveiligingsregels en -voorschriften van de Verkoper naleven zoals ze mondeling of schriftelijk worden meegedeeld. Voor de toegang tot het bedrijfsterrein/de gebouwen/de werkplaatsen van de Verkoper is de voorafgaande toestemming van de Verkoper vereist; voor deze toestemming is mogelijk vereist dat een geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst wordt gesloten. De Koper moet op eigen kosten een door de Verkoper toereikend geachte verzekering tegen arbeidsongevallen, zaakschade, persoonlijk letsel, werkgeversaansprakelijkheid en/of andere toepasselijke verzekeringen afsluiten en, op verzoek, aan de Verkoper een bewijs van de verzekeringsdekking overleggen.
 2. Toepasselijk recht/Aanvaarding van jurisdictie: een Order zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Missouri in de Verenigde Staten van Amerika, zonder uitvoering te geven aan de bepalingen inzake wetsconflicten van dat recht. Wanneer de Koper de bevestiging heeft ondertekend en geretourneerd, of bij aanvang van de volledige of gedeeltelijke uitvoering door de Koper, gaat de Koper er bovendien mee akkoord om de jurisdictie van elke bevoegde rechtbank van Jackson County in de staat Missouri, of het United States Federal District Court for the Western District of Missouri te aanvaarden voor het beslechten van elk geschil dat de Koper en de Verkoper niet in der minne kunnen regelen met betrekking tot de interpretatie van en/of de uitvoering in het kader van een Order.
 3. Geen afstand: het feit dat de Verkoper op enig moment de bepalingen van een Order of enige rechten in verband daarmee niet afdwingt of enige daarin voorziene optie niet uitoefent, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als afstand van het recht om dergelijke bepalingen of rechten op een later ogenblik af te dwingen of om opties later uit te oefenen. Alle rechten en rechtsmiddelen die in het kader van een Order aan de Verkoper worden toegekend, zijn cumulatief en gelden naast en niet in de plaats van de bij wet toegekende rechten en rechtsmiddelen.

The content on Fike.com in English (fike.com/terms-conditions) is the governing version. Translation into any language other than English is for courtesy only. If there is a conflict between the English version and the translated version, the English version shall prevail in all respects including but not limited to interpretation and enforcement.