Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina is een wettelijk document dat dienst doet als onze Gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”) en regelt de wettelijke voorwaarden van onze website, https://Fike.com, subdomeinen, en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele toepassingen (gezamenlijk, “Website”), die eigendom zijn van en beheerd worden door Fike Corporation.

Woorden met een hoofdletter hebben, tenzij anders is bepaald, de betekenis die er in het onderstaande artikel Definities aan wordt gegeven. Deze Overeenkomst, samen met ons Privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere op onze Website geplaatste richtlijnen, gezamenlijk “Juridische Voorwaarden”, vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en Fike Corporation, en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en de inhoud ervan. We kunnen onze Juridische Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u daarvan specifiek kennis te geven. De recentste versies van onze Juridische Voorwaarden zullen op onze Website worden geplaatst, en u dient alle Juridische Voorwaarden door te nemen voordat u onze Website gebruikt. U stemt er mee in om, na de plaatsing van eventuele herzieningen van onze Juridische Voorwaarden op de Website, gebonden te zijn door dergelijke wijzigingen ervan. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische Voorwaarden regelmatig leest om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee instemt.

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Corporation
 • Fike Europe BV
 • Fike France
 • Fike Europe BV Filiale di Milano
 • Fike U.K.
 • Fike Europe BV Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BV
 • Fike Corporation Dubai Branch
 • Fike Latina Ltda in Liquidation
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike Safety Technology Ltd Türkiye (İstanbul) İrtibat Bürosu
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Asia Pacific
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Prestige Worldwide Development, LLC
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of gebruikt of als u producten of diensten van Fike Corporation koopt, aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve deze aandachtig te lezen.

PRIVACY

Fike Corporation vat de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer ernstig op. Als u onderdaan of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijke kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). Gelieve ons Privacybeleid te lezen, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om inzicht te krijgen in onze praktijken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, die worden geacht te bestaan in - maar niet beperkt zijn tot - (licenties op) auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, modelrechten, octrooien, databankrechten, domeinnamen, knowhow en/of bedrijfsgeheimen, en/of soortgelijke en/of naburige rechten, met betrekking tot alle inhoud, teksten, grafische voorstellingen, visuals, beeldmateriaal, lay-out, namen, slogans, software(codes), databestanden en alle andere elementen die via deze website toegankelijk zijn, zijn het exclusieve eigendom van of komen toe aan Fike Corporation en/of haar licentiegevers.

Onze Website kan onze dienstmerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere ondernemingen, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze Website geeft u geen enkel(e) recht of licentie om dergelijke dienst-/handelsmerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende dienst-/handelsmerkeigenaar te gebruiken. Onze Website is ook beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze Website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook op onze Website.

Fike Corporation verleent u een tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet voor cessie vatbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om deze website te gebruiken voor de doeleinden die ermee worden nagestreefd en in overeenstemming met deze disclaimer, de relevante voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Het is verboden om enige gegevens die via deze website worden verstrekt, zoals gegevens over vacatures, al dan niet gecombineerd met andere diensten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fike Corporation door te verkopen, te verspreiden of anderszins te hergebruiken.

Inhoud en beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt verstrekt “zoals hij is” en zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie.

Deze website is met de grootste zorg gemaakt en wordt met de grootste zorg onderhouden door Fike Corporation. Onze Website wordt u echter gratis voor uw gemak en uitsluitend te uwer informatie ter beschikking gesteld. Op basis van het feit alleen dat Fike Corporation toegang verleent tot de inhoud van onze Website, garandeert Fike Corporation niet dat de inhoud en de functies van deze website altijd correct, volledig, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden verholpen, of dat deze website of de servers via welke hij ter beschikking wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere malware. Fike Corporation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor software van derden die via deze website wordt gedownload, of voor enige incompatibiliteit met om het even welke browsersoftware.

Elke aansprakelijkheid van Fike Corporation die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot en/of het gebruik van deze website wordt in de ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, uitgesloten.

Communicatie, commentaar, e-mails en andere inhoud

Wij willen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens van u ontvangen via onze Website. Als u op welke manier dan ook materiaal, gegevens, informatie of ideeën naar onze Website stuurt of op onze Website plaatst, zullen zij als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen worden behandeld en kunnen zij door ons voor welk doel dan ook worden verspreid of gebruikt. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zullen worden behandeld in overeenstemming met onze privacybeleidslijnen.

Bezoekers van deze website mogen geen commentaren plaatsen, e-mails inzenden of andere inhoud achterlaten die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, in strijd met de privacy, in strijd met intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend is, of uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële aanbiedingen, kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van “spam” bestaat of deze bevat.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of op een andere manier misleidend zijn met betrekking tot de herkomst van een creditcard of andere inhoud. Fike Corporation behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar controleert de geplaatste inhoud niet regelmatig. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, verleent u, tenzij we anders aangeven, Fike Corporation en haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven in alle media wereldwijd.

U verleent Fike Corporation, haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die u in verband met dergelijke inhoud indient naar hun keuze te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op gelijk welke inhoud die u plaatst; dat de inhoud accuraat is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal veroorzaken aan enige persoon of entiteit; en dat u Fike Corporation, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten en contractanten zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u levert. Fike Corporation heeft het recht, maar niet de verplichting, om gelijk welke activiteit of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Fike Corporation neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of enige derde wordt geplaatst.

U stemt ermee in om alle toepasselijke nationale en internationale wetten, overheidsrecht, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website na te leven. Fike Corporation behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Juridische Voorwaarden te onderzoeken en om elke actie te ondernemen die we gepast achten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opzeggen van uw ledenaccount, het melden van elke vermoede onwettige activiteit aan wetshandhavers, regelgevende instanties of andere derden en het bekendmaken van alle gegevens die nodig of gepast zijn voor dergelijke personen of entiteiten en die betrekking hebben op uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, geplaatst materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals op grond van ons Privacybeleid is toegestaan.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Fike Corporation, haar leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders, leveranciers en alle derden die ons gegevens verstrekken of diensten verlenen, schadeloos te stellen voor en te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit enige schending van deze Overeenkomst door u, of die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website.

Inbreuken en blokkering

Het is verboden om deze website, met inbegrip van het privégedeelte van deze website, te gebruiken op een manier die (de rechten van) Fike Corporation, de andere gebruikers van deze website en/of derden zou kunnen belemmeren of schaden en/of die de goede werking en/of de inhoud van deze website en/of de software die de werking ervan regelt (anderszins) zou kunnen schaden.

Onverminderd enige andere rechten van Fike Corporation in dit verband, heeft Fike Corporation het recht om u zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot (het privégedeelte van) deze website en tot de aangeboden producten en diensten te ontzeggen, indien u zich niet houdt aan deze disclaimer, de relevante voorwaarden of op enige andere wijze onrechtmatig handelt ten opzichte van Fike Corporation, de andere gebruikers van deze website en/of enige derde.

Beschikbaarheid en wijzigingen

Fike Corporation heeft het recht om de beschikbaarheid van deze website op te schorten, bijvoorbeeld in geval van updates of onderhoud. Bovendien kan Fike Corporation de via deze website aangeboden inhoud en/of de diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Fike Corporation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking en de inhoud van die websites van derden.

Privacy en cookies

Fike Corporation zet zich in voor het behoud van uw privacy en leeft de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens van Europese onderdanen na. Voor meer informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid raadplegen.

Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting

Als u onderdaan of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijke kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, in het bijzonder de GDPR. U kunt een vordering instellen bij de Belgische rechtbanken. Elke vordering op grond van deze Overeenkomst moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering worden ingesteld, zo niet is de vordering of de oorzaak van de vordering uitgesloten. Vorderingen op grond van de afzonderlijke aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten vallen niet onder die beperking. Er kan geen vergoeding worden geëist of ontvangen voor andere schade dan out-of-pocketuitgaven, met dien verstande dat de winnende partij recht heeft op een vergoeding van kosten en advocatenhonoraria. In geval van een onenigheid of geschil tussen Fike Corporation en u die of dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website, zullen de partijen proberen om een dergelijk geschil onmiddellijk en te goeder trouw op te lossen. Als we niet in staat zijn om een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn (niet meer dan dertig (30) dagen) op te lossen, kan elke partij een dergelijk(e) onenigheid of geschil voorleggen ter bemiddeling. Als het geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost, staat het de partijen vrij om gebruik te maken van elk recht of rechtsmiddel waarover zij op grond van het toepasselijke recht beschikken. Als u onderdaan of inwoner bent van een land buiten de EER, is de bovengenoemde bepaling met betrekking tot de bevoegde rechtbank niet op u van toepassing en stemt u ermee in dat deze Website door ons wordt beheerd vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Fike Corporation verklaart niet dat de inhoud of het materiaal op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere rechtsgebieden. Toegang tot de inhoud of het materiaal van onze Website vanuit rechtsgebieden waar dergelijke toegang illegaal of verboden is. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot deze site vanuit andere rechtsgebieden, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke wetsovertredingen dan ook. U mag het materiaal op deze website niet gebruiken of exporteren in strijd met de exportwetgeving en -voorschriften van de Verenigde Staten. Alle vorderingen met betrekking tot onze Website, en de inhoud en het materiaal ervan, evenals alle kwesties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website, met inbegrip van alle geschillen, vallen onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Missouri, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten van dat recht. U stemt in met de personele en de relatieve bevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken in Jackson County, Missouri en doet afstand van elk bezwaar tegen die personele of relatieve bevoegdheid. Gelieve voor meer informatie contact met ons op te nemen.

RECHTEN VAN DERDEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST

Sommige bepalingen van deze Overeenkomst zijn ten gunste van Fike Corporation en haar leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers. Elk van die personen of entiteiten heeft het recht om die bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te doen gelden en ten aanzien van u af te dwingen.

DEZE OVEREENKOMST KAN WORDEN BEËINDIGD

Deze Overeenkomst kan door beide partijen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd, met dien verstande dat u onze Website niet langer mag gebruiken nadat u deze Overeenkomst hebt beëindigd. De bepalingen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11 van deze Overeenkomst blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

DIVERSEN

Het feit dat wij niet aandringen op een strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst of een dergelijke strikte uitvoering niet afdwingen, kan niet worden uitgelegd als afstand van enig(e) bepaling of recht. Noch gedragslijnen tussen de partijen, noch handelspraktijken kunnen er toe leiden dat enige bepaling van deze Overeenkomst wordt gewijzigd. Fike Corporation kan de rechten en plichten die zij op grond van deze Overeenkomst heeft, op elk moment aan welke partij dan ook overdragen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Bijgewerkt door de juridische dienst van Fike Corporation – 17 december 2019

The content on Fike.com in English (fike.com/terms) is the governing version.  Translation into any language other than English is for courtesy only.  If there is a conflict between the English version and the translated version, the English version shall prevail in all respects including but not limited to interpretation and enforcement.