Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als onze gebruiksvoorwaarden ("overeenkomst") en het regelt de juridische voorwaarden van onze website, https://Fike.com, subdomeinen en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk "Website"), zoals eigendom van en beheerd door Fike Corporation.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die wordt gespecificeerd in de sectie Definities hieronder. Deze overeenkomst, samen met ons privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere geposte richtlijnen op onze website, gezamenlijk "juridische voorwaarden", vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en Fike Corporation en vervangt alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze website en het hierin opgenomen onderwerp. We kunnen onze juridische voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste exemplaren van onze juridische voorwaarden worden op onze website geplaatst en u dient alle juridische voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze juridische voorwaarden zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen daarin. Daarom is het belangrijk dat u onze juridische voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee akkoord gaat.

Fike Corporation is de verzamelnaam voor de bedrijven die tot de Fike Corporation-groep behoren, namelijk:

 • Fike Corporation
 • Fike Europe BVBA
 • Fike France
 • Fike Europe BVBA Filiale di Milano
 • Fike UK
 • Fike Europe BVBA Sucursal en España
 • Fike Deutschland Zweigniederlassung von Fike Europe BVBA
 • Fike Corporation Dubai Branch
 • Fike Latina Ltda in liquidatie
 • Fike Protection Systems Limited
 • Fike Canada, Inc.
 • Fike India Private Limited
 • Fike Japan Gōdō Kaisha
 • Fike Safety Technology Ltd
 • Fike Safety Technology Ltd Türkiye (İstanbul) İrtibat Bürosu
 • Intelligent Technologies and Services, Inc.
 • Intelligent Technologies and Services, Inc. dba Facilities Protection Systems
 • Superior Electric, Inc.
 • Fike International Sdn. Bhd.
 • Fike Asia Pacific Sdn. Bhd.
 • Malaysia Fike Asia Pacific Sdn. Bhd. Shanghai
 • Fike Asia Pacific
 • Fike IC-DISC Corporation
 • Prestige Worldwide Development, LLC
 • Keller Fire & Safety, Inc.
 • Fike Video Analytics Corporation
 • Suppression Systems, Inc.
 • Cartridge Actuated Devices, Inc.
 • Energy Technology, Inc.
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of gebruikt of producten of diensten van Fike Corporation koopt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

PRIVACY

Fike Corporation neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus. Als u een burger of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), dan worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijk kader van de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (“GDPR”). ”). Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze praktijken te begrijpen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder - maar niet beperkt tot - (licenties op) auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, modelrechten, patenten, databankrechten, domeinnamen, knowhow en / of handelsgeheimen, en / of gelijkaardige en / of gerelateerde rechten, met betrekking tot alle inhoud, teksten, grafieken, visuals, afbeeldingen, lay-out, namen, slogans, software (codes), databestanden en alle andere elementen die toegankelijk zijn via deze website, zijn het exclusieve eigendom van of komt toe aan Fike Corporation en / of haar licentiegevers.

Onze website kan onze servicemerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze website geeft u geen recht of licentie om dergelijke servicemerken / handelsmerken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het overeenkomstige servicemerk / handelsmerkeigenaar. Onze website wordt ook beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze website verleent u geen eigendomsrechten op onze website.

Fike Corporation verleent u een tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om deze website te gebruiken voor de doeleinden die ermee worden nagestreefd en in overeenstemming met deze disclaimer, de relevante voorwaarden en toepasselijke wetgeving .

Het is verboden om enige informatie die via deze website wordt verstrekt, zoals informatie over vacatures, al dan niet gecombineerd met andere diensten, door te verkopen, te verspreiden of anderszins te hergebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fike Corporation.

Inhoud en beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt geleverd "zoals deze is" en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld en onderhouden door Fike Corporation. Onze website wordt u echter gratis ter beschikking gesteld voor uw gemak en uitsluitend ter informatie. Door alleen toegang te verlenen tot de inhoud van onze website garandeert Fike Corporation niet dat de inhoud en functies van deze website altijd correct, volledig, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de servers die deze beschikbaar maken vrij is van virussen of andere malware. Fike Corporation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor software van derden die via deze website wordt gedownload, of voor enige incompatibiliteit met browsersoftware.

Elke aansprakelijkheid van Fike Corporation die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot en / of het gebruik van deze website wordt uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Communicatie, opmerkingen, e-mails en andere inhoud

We willen geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen via onze website. Als u materiaal, gegevens, informatie of ideeën op eender welke manier naar onze website verzendt of op onze website plaatst, wordt dit behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en kan het door ons voor elk doel worden verspreid of gebruikt. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Bezoekers van deze website mogen geen opmerkingen plaatsen, e-mails of andere inhoud indienen die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend is, bestaat uit of softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" bevat.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van een creditcard of andere inhoud. Fike Corporation behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt niet regelmatig geplaatste inhoud. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Fike Corporation en zijn gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om deze te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken, distribueren en weergeven in alle media over de hele wereld.

U verleent Fike Corporation, zijn gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle hebt over alle rechten op alle inhoud die u plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u Fike Corporation, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en contractanten vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit inhoud die u levert. Fike Corporation heeft het recht maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Fike Corporation neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

U stemt ermee in om alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften na te leven met betrekking tot uw gebruik van onze website. Fike Corporation behoudt zich het recht om klachten of gerapporteerde schendingen van onze juridische voorwaarden te onderzoeken en elke actie te ondernemen die wij passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw ledenaccount, het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhavers, toezichthouders of andere derde partijen en het vrijgeven van alle informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, gepost materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan onder ons Privacybeleid.

Vergoeding

U stemt ermee in Fike Corporation, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en alle externe informatie- of dienstverleners aan ons te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief advocaatskosten; vergoedingen die voortvloeien uit een schending van deze overeenkomst door u of voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website.

Overtreding en blokkering

Het is verboden om deze website, inclusief het besloten gedeelte van deze website, te gebruiken op een manier die (de rechten van) Fike Corporation, de andere gebruikers van deze website en / of derden zou kunnen hinderen of schenden en / of ( anderszins) de goede werking en / of inhoud van deze website en / of de software die de werking ervan beheert nadelig beïnvloeden.

Onverminderd eventuele andere rechten van Fike Corporation in dit verband, heeft Fike Corporation het recht om u zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot (het privégedeelte van) deze website en tot de aangeboden producten en diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan deze disclaimer, de relevante algemene voorwaarden houdt of op enige andere manier onrechtmatig handelt jegens Fike Corporation, de andere gebruikers van deze website en / of derden.

Beschikbaarheid en wijzigingen

Fike Corporation heeft het recht om de beschikbaarheid van deze website op te schorten, bijvoorbeeld in geval van updates of onderhoud. Bovendien kan Fike Corporation op elk moment de inhoud en / of diensten die via deze website worden aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Fike Corporation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking en inhoud van dergelijke websites van derden.

Privacy en cookies

Fike Corporation zet zich in voor het beschermen van uw privacy en in overeenstemming met de GDPR voor het verwerken van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Raadpleeg ons privacybeleid en cookieverklaringen voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting

Als u een staatsburger of inwoner bent van een land binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan worden uw gegevens uitsluitend verwerkt binnen het wettelijk kader van de gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie, in het bijzonder de GDPR. U kunt een klacht indienen bij de rechtbanken van België. Elke claim onder deze overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, of een dergelijke claim of oorzaak van actie is uitgesloten. Claims die worden ingediend onder de afzonderlijke aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten zijn niet onderworpen aan deze beperking. Er kan geen vergoeding worden gevraagd of ontvangen voor andere schade dan contante uitgaven, behalve dat de winnende partij recht heeft op kosten en advocaatkosten. In het geval van enige controverse of geschil tussen Fike Corporation en u die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website zullen de partijen proberen onmiddellijk en te goeder trouw een dergelijk geschil op te lossen. Als we een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, kan elke partij een dergelijke controverse of geschil voorleggen aan bemiddeling. Als het geschil niet kan worden opgelost door middel van bemiddeling staat het de partijen vrij om elk recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarover zij onder de toepasselijke wetgeving beschikken. Als u een staatsburger of inwoner bent van een land buiten de EER, dan is de voorgaande bepaling met betrekking tot de locatie niet op u van toepassing en gaat u ermee akkoord dat deze website door ons wordt beheerd vanuit onze kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Fike Corporation verklaart niet dat de inhoud of het materiaal op de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere rechtsgebieden. Toegang tot de inhoud of het materiaal van onze website vanuit rechtsgebieden waar dergelijke toegang illegaal of verboden is. Als u ervoor kiest om deze site te bezoeken vanuit andere rechtsgebieden, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor overtredingen van de wet. U mag de materialen op deze site niet gebruiken of exporteren in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de VS. Alle claims met betrekking tot onze website en de inhoud en materialen, evenals alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website, inclusief alle geschillen, worden beheerst door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Missouri zonder betrekking tot de bepalingen inzake wetsconflicten. U gaat akkoord met de persoonlijke jurisdictie van en locatie in de staats- en federale rechtbanken in Jackson County, Missouri en ziet af van elk bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of locatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

RECHTEN VAN DERDEN ONDER DEZE OVEREENKOMST

Sommige bepalingen van deze overeenkomst zijn bedoeld voor Fike Corporation en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen namens zichzelf direct tegen u te doen gelden en af te dwingen.

DEZE OVEREENKOMST KAN WORDEN BEËINDIGD

Deze overeenkomst kan door beide partijen op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving worden beëindigd; op voorwaarde dat u onze website niet langer mag gebruiken nadat u deze overeenkomst heeft beëindigd. Bepalingen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 en 11 van deze overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

DIVERSEN

Ons nalaten om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk zijn bedoeld om enige bepaling van deze overeenkomst te wijzigen. Fike Corporation kan zijn rechten en plichten onder deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving aan een partij overdragen.

Bijgewerkt door de juridische afdeling van Fike Corporation - 17 december 2019

Hulp nodig
0032 14 21 00 31

Dutch
English Portuguese Spanish Dutch